اعمار دیوار محافظوی باعث محافظت سه قریه در برابر خطر سیلاب شد.

در کشور ما بشترینه مردم زیر خط فقر زنده گی میکند و  برای تهیۀ ابتدایی ترین نیاز های شان به مشکل دچارهستند. در چنین وضعی ممکن نیست که خود بتوانند به انکشاف مناسب دست یابند وهمچنان از خطرات حوادث طبیعی جلوگیری نمایند. خوشبختانه  با تطبیق برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیا وانکشاف دهات برای مردم قریه ها و روستا های کشور زمینۀ آن مساعد شده است که هم به رفاه وانکشاف دست یابند وهم  از این مشکلات آهسته آهسته رهایی یابند. چنانچه برنامۀ ملی میثاق شهروندی زمانیکه  قریه های قلندرها، میرزاشمس وعرب بیک ولسوالی خلم ولایت بلخ  را تحت پوشش قرار داد، شوراهای انکشافی این سه قریه  با تفاهم و هم نظری توانستند به یک دستاورد بزرگ نایل آیند و زنده گی ۳۲۰ خانواده را همراه با هزاران جریب زمین زراعتی، درخت های مثمر وغیر مثمرشان از تهدید سیلاب های ویرانگر نجات دهند .

در گذشته، آب خیزی های موسمی  باعث سرازیرشدن سیلاب های مدهش در این قریه ها شده، صد ها خانه و هزاران جریب زمین زراعتی مردم را از میان میبرد و موجب میگردید تا باشنده گان این روستا ها صدها هزار افغانی صدمۀ اقتصادی را متحمل شوند، عده یی از وابستگان خویش را از دست بدهند وبا تخریب خانه های مسکونی شان از ده  و قریۀ خویش با سایر جاها مهاجر شوند.

محمد عمررییس شورای انکشافی قریه میرزا شمس میگویند : « در سال ۱۳۹۳ یک سیل مدهش آمد که زمین های زراعتی خانه ها وصدها جریب زمین مارا خراب کرد. حتی بعضی اوقات که غا فلگیر می شدیم و تلفات انسانی هم برای ما رخ میداد. حال به فضل خدا به کمک برنامه ملی میثاق شهروندی ما این دیوار محافظوی را پشنهاد کردیم. همن دیوار که برای ما جور شده، سهم سه شورا بوده ولی تنها مردم این سه شورا از آن مستفید نشده، بلکه مردم هفت قریه دیگر هم مستفید شده اند.»

 

 

غلام حضرت یک تن از باشنده های قریه میگوید:

« اگر همین دیوار اینجا محافظوی اعمارنمی شد، ما در قریۀ خود زنده گی نمی توانستیم. از برکت دیواری که جور شده، حالا زنها و اولاد های ما آزادانه در قریه گشت وگذار میکنند و هیچ تشویش هم از سیل و خرابی آن ندارند. حالا ما به دل جمع کشت و کار میکنیم و از زنده گی خود بسیار خوش هستیم.»

برنامۀ ملی میثاق شهروندی/ وزارت احیا وانکشاف د هات