آینده افغانستان متکی است به سرمایه گذاری روی زنان

ادامه کمک های بین المللی (به شمول کمک هایی که از طریق صندوق بازسازی افغانستان انجام می شود) برای ساختن آینده ای بهتر برای میلیون ها افغان و حفظ دستاوردهای انکشافی که تا حال به دست آمده است از اهمیت حیاتی برخوردار است. کمپاین حفظ دست آورد ها دست آورد های پروژه هایی را که توسط صندوق بازسازی افغانستان تطبیق گردیده است و توانسته است نقشی در جهت دستیابی به افغانستان شکوفا، همه شمول و صلح آمیز داشته باشد را برجسته می سازد. www.worldbank.org/afghanistan/results


 

به عنوان عضوی از شورای انکشافی قریه و معاون شورای گذر در شهر هرات در افغانستان، زهرا حسینی که ۳۲ سال سن دارد، به یک نماینده و وکیل قوی در قریه خود تبدیل شده است.

به عنوان یک نماینده منتخب، او توانسته است تا مهارت های با ارزش رهبری را فراگرفته و اعتماد به نفس خود را تقویت کند. او در جایگاه خود همچنین توانسته است آزادی فکری و اقتصادی برای خود کسب کرده و انگیزه زنان دیگر را نیز تقویت کند.

تحت برنامه ملی میثاق شهروندی، هزاران زن افغان این فرصت را به دست آورده اند تا بتوانند زندگی میلیون ها تن از هموطنان خود را با ایفای نقش فعال در انکشاف محلی و حکومتداری شکل دهند. 

برنامه ملی میثاق شهروندی جانشین برنامه همبستگی ملی می باشد که در استفاده از روش جامعه محور برای عملی سازی پروژه های انکشافی، از طریق شوراهای انکشافی قریه ها پیشگام بود. شوراهای انکشافی سطح بالایی از نظارت و شفافیت را در زمینه تطبیق پروژه های انکشافی فراهم می نماید که در نتیجه منجر به نتایج مطلوب می گردد . نیمی از کرسی های شوراهای انکشافی قریه ها توسط زنان پر شده است که آن ها را قادر می سازد تا در تصمیم گیری ها شریک بوده و جایگاهی برای طرح دیدگاه های خود داشته باشند.

در حالی که عضویت در شوراهای انکشافی بر اساس سیستم سهمیه بندی تنظیم می گردد با آن هم عضویت زنان در فعالیت های شوراهای انکشافی به شمول کمیته های فرعی، در سرتاسر افغانستان متفاوت است.

در برخی از مناطق روستایی که سخت گیری های بیشتری بر حضور زنان وجود دارد (به خصوص در مناطقی که زیر کنترول و یا نفوذ طالبان قرار دارند) نقش و مشارکت زنان در مسایل عامه و اجتماعی بسیار محدود است. متقاعد کردن مردان برای درک مزایای مشارکت زنان در تصمیم گیری های انکشافی و نظارت از خدمات دولتی زمان گیر بوده و نیاز به صبر و حوصله دارد.

مشارکت زنان در سطح رهبری و عضویت در شوراهای انکشافی قریه ها یکی از اهداف برنامه ملی میثاق شهروندی است.

در مناطق دیگر زنان توانسته اند بهتر عمل کنند و حضور و مشارکت آن ها در بدنه دولت محلی (به خصوص در بخش صحت و کمیته های فرعی آموزشی) بیشتر مورد قبول قرار گرفته است. بر اساس یک سروی که اخیرا توسط موسسه Care International انجام شده است، شوراهای انکشافی و کمیته های فرعی مربوط به آن از سوی مردان افغان به عنوان وسیله رسمی و مشروع که در آن می توانند در کنار زنان برای انکشاف حکومتداری کار کنند، شناخته شده است.

طرح ابتکاری امتیاز دهی دولت به دلیل اینکه نظارت و دیدگاه های زنان (و مردان) را در مورد تسهیلات صحی و آموزشی مخصوصا زمانی که ارایه کنندگان خدمات به مشکلات مطرح شده پاسخ می دهند و خدمات را ارتقا می دهند؛ از اهمیت ویژه ای بر خوردار است. طرح ابتکاری امتیاز دهی دولت طوری طراحی شده است که شوراها (به شمول شرکای خاص کاری) را قادر میسازد تا خدمات ارایه شده توسط دولت را با استفاده از یک روش ساده اما سیستماتیک ارزیابی نموده و نظریات خود را ارایه نمایند. این طرح می تواند زمینه گفتگو میان ارایه کنندگان خدمات و استفاده کنندگان خدمات را فراهم نموده و سبب بهبود ارایه خدمات گردد.

شوراهای قریه ها اغلبا با کار مشترک نمایندگان زن و مرد در شوراهای انکشافی قریه ها ابراز مخالفت می نمایند. اگرچه برنامه ملی میثاق شهروندی (در صورتیکه شرایط فرهنگی محل اجازه بدهد) تلاش می کند که زنان و مردان در مورد چگونگی تخصیص کمک های دولتی برای مناطق شان با هم یک جا گفتگو کنند با آن هم زنان معمولا در مکان هایی جدا از مردان نشست های خود را بر گزار می کنند.

مشارکت زنان در سطح رهبری و عضویت در شوراهای انکشافی قریه ها یکی از اهداف برنامه ملی میثاق شهروندی است.  برای موفقیت در این روند نیاز است تا این برنامه برای زنان و مردان در طرح و اجرای پروژه هایی که زندگی و اجتماع آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد، صلاحیت مساوی بدهد.

Image

Afghanistan's future starts by investing in women

اعضای مرد و زن یکی از شورای های انکشافی هنگام برگزاری جلسه و بحث روی اولویت های انکشافی قریه شان.

در بسیاری از مناطق، در حال حاضر زنان در تهیه و ترتیب پلان های انکشافی قریه، انجام تفتیش های اجتماعی و نظارت از ارایه خدمات دولتی مانند خدمات صحی و خدمات آموزشی سهیم می باشند. برعلاوه، زنان در موارد مرتبط به فعالیت های شوراهای انکشافی قریه ها  مانند "نقشه انسجام زنان" آموزش می بینند که این امر می تواند توجه را به جنبش های موجود زنان بیشتر کرده و زنان را قادر سازد تا در نشست های شوراهای انکشافی قریه ها ونشست های مشترک چند شورا اشتراک فعال نموده و مذاکره کنند.

روش دیگر، روش "ظرف دارای نفوذ" است. این روش عواید خانواده ها را در مقابل مصارف آنان مقایسه نموده و مصارف احتمالی مانند عروسی های پر مصرف، طویانه و مصارف مراسم فاتحه و خاک سپاری را مشخص میسازد. روش "ظرف دارای نفوذ" برای شوراها فرصتی را فراهم می کند تا در مورد این که چگونه می توان مصارف را به صورت انفرادی و جمعی کاهش داد، بحث کنند.

در حال حاضر در حدود ۱۲۰۰۰ زن در سراسر کشور کرسی های رهبری را در شوراهای انکشافی قریه ها به عهده دارند.

روش دیگر، روش "ظرف دارای نفوذ" است. این روش عواید خانواده ها را در مقابل مصارف آنان مقایسه نموده و مصارف احتمالی مانند عروسی های پر مصرف، طویانه و مصارف مراسم فاتحه و خاک سپاری را مشخص میسازد. روش "ظرف دارای نفوذ" برای شوراها فرصتی را فراهم می کند تا در مورد این که چگونه می توان مصارف را به صورت انفرادی و جمعی کاهش داد، بحث کنند.

اعضای شوراهای انکشافی قریه ها از طریق رای دهی سری در مناطق شان انتخاب می شوند. اگرچه تعداد کرسی ها برای زنان از قبل مشخص شده است با آن هم زنان باید در راستای کسب رهبری شورا ها رقابت کنند. اما سیستم رای گیری سری همیشه ممکن نیست، به خصوص در مناطقی که تحت کنترل و نفوذ طالبان می باشند. مجریان برنامه رای دهی گاهی اوقات زمان قابل توجهی را صرف می نمایند تا بزرگان منطقه و افراد با نفوذ را در مورد اهمیت رأی دادن بدون اینکه انتخاب های فردی مشخص شود، متقاعد سازند. در حال حاضر در حدود ۱۲۰۰۰ زن در سراسر کشور کرسی های رهبری را در شوراهای انکشافی قریه ها به عهده دارند. 

بخش شهری برنامه ملی میثاق شهروندی کمی متفاوت تر عمل می کند. در شهرهای بزرگ با جمعیت بالا، چهار تا پنج منطقه باهم یکجا شده و یک "گذر" را تشکیل می دهند که یک ساحه بزرگ جغرافیایی را پوشش می دهد. مردم نمایندگان خود را به شوراهای انکشافی معرفی کرده و اعضای شوراهای انکشافی برای انتخاب اعضای شوراهای گذر رای می دهند.

اعضای زن شوراهای گذر در چهار شهر بزرگ توانسته اند ۸۸ پروژه فرعی مربوط به زیربناها و امرار معیشت زنان را به ارزش ۱،۷۶ ملیون دالر اجرا کنند که حد اقل ۵۰۰۰ زن از این پروژه ها مستفید می شوند. این پروژه های فرعی برای زنان فرصت های کاری، دسترسی مردم به زیربنا های بهتر و فرصت های اقتصادی را به ارمغان آورده است.

Image

Afghanistan's future starts by investing in women

زنان در یکی از قریه های افغانستان هنگام شرکت در انتخابات به منظور انتخاب نمایندگان شان برای عضویت در شورای انکشافی محل

زنان عضو شوراهای انکشافی قریه و شوراهای گذر بیشتر از تعهدات و مسولیت های خود توانسته اند برای زنان کار کنند. آن ها اقداماتی مانند ایجاد کورس های سواد آموزی و آموزش فن و حرفه، ایجاد گروپ های حفاظتی زنان، جمع آوری کمک های مالی برای کمک به مصارف عروسی برای زنان بی بضاعت، ارتقای شرایط واکسیناسیون، راه اندازی ابتکارات مشخص برای آموزش دختران، آموزش حفظ الصحه و تشویق خانواده ها برای کم کردن مصارف مربوط به مراسم عروسی  و مراسم خاکسپاری را انجام داده اند. بیشتر از ۱۰۰۰ زن در بخش رهبری شوراهای انکشافی قریه ها و شوارهای گذر در مناطق شهری در افغانستان فعالیت می کنند. 

در ماه اکتوبر سال ۲۰۱۹، زنان عضو در شوراهای انکشافی قریه ها که به نمایندگی از جوامع و مناطق خود در کنفرانس مشورتی ملی شوراهای انکشافی قریه ها در کابل شرکت کرده بودند، با محمد اشرف غنی، رییس جمهوری اسلامی افغانستان و اعضای کابینه دولت دیدار کردند. آن ها در مورد موضوعات مختلف مربوط به انکشاف افغانستان بحث و گفتگو کردند. تمامی کنفرانس های مشورتی ملی شوراهای انکشافی قریه ها از سال ۲۰۰۵ تا اکنون شاهد حضور و مشارکت زنان از مناطق دور دست بوده است که توانسته اند در سطح رهبری دولت از مناطق خود نمایندگی کرده و صدای خود را در مورد اولویت های انکشافی مناطق خود بلند کنند.

با تسهیل نقش رهبری به زنان در کنار مردان در مناطق شهری و روستایی، ما در حقیقت به نیمی از نفوس افغانستان اجازه میدهیم تا صدای شان را بلند نمایند.  شمولیت زنان در پروسه های تصمیم گیری در مناطق شان، سرمایه گذاری مهم و حیاتی روی آینده افغانستان می باشد. در نتیجه این مشارکت، شهروندان صحتمند تر شده، میزان آموزش بلند تر رفته و فرصت های اقتصادی برای زنان و مردان افزایش می یابد.

این مطلب را درینجا نیز دریابید https://blogs.worldbank.org/prs/endpovertyinsouthasia/ayndh-afghanstan-mtky-ast-bh-srmayh-gdhary-rwy-znan