آغاز کار 7  پروژه دیگر در نواحی مختلف شهر جلال آباد

از سوی برنامه ملی میثاق شهروندی، کار عملی پروژه های ساخت سرک ها، جویچه ها و دیوارهای استنادی مربوط به شورای انکشافی سربند علی در گذر دوم ناحیه هشتم، شورا های انکشافی ځلانده اصلاح، ابوبکر صدیق، تقوا، امام مسلم او المجاهد در گذر اول دوم و سوم ناحیه ششم و شورای عباد بن قیس در گذر اول مربوط ناحیه سوم شهر جلال آباد آغاز گردید.

در این پروژها کانکریت ریزی کوچه ها درجه دوم  به طول 4861 متر، پخته کاری جویچه ها به طول 7660 متر، بیشتر از 10 عدد پلچک به شکل کانکریتی، دیوارهای استنادی به طول 321 متر و سرپوش های آهنی جالی برای جویچه ها به طول 293 متر ساخته و به بهره گیری سپرده میشود که به قیمت مجموعی 37.7 میلیون افغانی و با 25 فیصد سهم مردم تطبیق میگردد. در جریان تطبیق این پروژه ها برای 264 تن کارکنان ماهر و غیر ماهر مصروفیت های شغلی بوجود خواهد آمد.

قابل یاد آوری است، که در ختم این پروژه ها، از شوراهای انکشافی مذکور به تعداد 1494 خانواده به طور مستقیم و به تعداد 7497 تن دیگر به طور غیر مستقیم مستفید خواهند گردید.