ششصد (۶۰۰) خانوار به آب آشامیدنی صحی دسترسی یافتند

ششصد خانواده در شوراهای انکشافی اخوت و توحید ناحیه پانزدهم شهر هرات با ایجاد یک شبکه آبرسانی از سوی برنامه ملی میثاق شهروندی از آب آشامیدنی صحی مستفید شدند.

این منطقه که بنام شهرک افسران نیز مشهور است در سال 1382 تائسیس شده که تا اکنون به آب آشامیدنی صحی دسترسی نداشته اند و مشکلات زیادی را متقبل شدند. 

به گفته باشندگان محل قبلا از چاه های دستی برای رفع نیاز مندی های شان استفاده مینمودند که آب آن بدلیل داشتن نمک و شوری غیر صحی بوده و اهالی محل به امراض مختلف مصاب بودند و از لحاظ اقتصادی هم هر خانواده در سال 4 تا 5 هزار افغانی را مصرف پاک کاری چاه های آب مینمودند زیرا چاه ها خشک و جوابگوی نیازمندی ها نبوده است.

با آغاز کار برنامه ملی میثاق شهروندی و تهیه پلان انکشافی، مردم محل مشکلات شان را اولویت بندی نموده و ایجاد شبکه آبرسانی را عنوانی برنامه ملی میثاق شهروندی پیشنهاد نمودند  که بعد از سروی تخنیکی و تهیه پروپوزل کار شبکه آبرسانی آغاز واکنون به پایه اکمال رسیده است. این شبکه آبرسانی به طول 15 کیلومتر ایجاد شده که دارای یک حلقه چاه به عمق 135 متر، ذخیره زیر زمینی با ظرفیت 400 متر مکعب است که مجهز با برق سولری 25 کیلووات میباشد؛ که با ایجاد این شبکه آبرسانی 600 خانواده به آب آشامیدنی صحی دسترسی یافته اند.

مردم محل از ایجاد شبکه آبرسانی ابراز خرسندی نموده و از فعالیت های برنامه ملی میثاق شهروندی در ایجاد اتحاد و همدیگرپذیری مسالمت آمیز بین شهروندان بوجود آورده، تغییرات مثبت در ذهنیت ها، رشد جوانان و زنان و انکشاف مناطق شهری به خوبی ستایش نموده اند.