افتتاح دو پروژه دیگر برنامه ملی میثاق شهروندی در شهرمزارشریف

برنامه ملی میثاق شهروندی درجریان هفته گذشته پروژه های پنجاه دوم و پنجاه سوم خود را ساحه شوراهای انکشافی محلی نوآباد، سخی آباد و شورای عربهای قرغان درساحه ناحیه نهم شاروالی مزارشریف با حضورداشت مسوولین ریاست شاروالی مزارشریف، کارمندان برنامه ملی میثاق شهروندی، اعضای شوراهای انکشاف محلی واهالی محل افتتاح نمود.

این پروژه ها که شامل کانکریت ریزی سرک درجه دوم بطول ۱۷۳۰ مترباعرض ۷ مترهمرا با جویچه های کناره آن، که بودجه مجموعی آن جمآ مبلغ ۱۲۵۵۱۷۸۰ افغانی برآورد گردیده است که ۲۵ درصد آن از سهم مردمی پرداخت می گردد.

قراراست این پروژه ها تا چهارماه آینده تکمیل گردند که در این مدت جمعآ‌۳۴۱ نفرکارگر ماهر و ۷۰۴ نفر کارگرغیرماهر درآن استخدام می گردند و ۴۹۵ فامیل از مستفید شوندگان مستقیم این پروژه ها استند.

واحد ارتباطات ولایتی برنامه ملی میثاق شهروندی

معینیت شاروالی ها/اداره ارگان های محلی