انتخابات هیئت رهبری شورای گذر چهارم در ناحیه دوازدهم شهر هرات

انتخابات هیئت رهبری شورای گذر چهارم در ناحیه دوازدهم شاروالی هرات با اشتراک نماینده های 5 شورای انکشافی محلی توسط کارمندان برنامه ملی میثاق شهروندی برگزار گردید. این گذر از 5 شورای انکشافی محلی بنام های سیدالشهدأ، خاتم الانبیأ دوم، هدایت، اتحاد محل حاجی عباس و اتحاد فاروقیه و حاجی عباس ایجاد شده که دارای 20 نفر عضو (10 مرد و 10 زن) میباشد.

قبل از برگزاری انتخابات کارمندان اجتماعی برنامه ملی میثاق شهروندی هدف از تشکیل شورای گذر، چگونگی برگزاری انتخابات و رای دهی، لایحه وظایف هیئت رهبری و نقش و سهم گیری زنان به بصورت %50 را به بحث گرفته و توضیحات لازم ارائه نموده اند.

در ادامه اعضای شورای گذر با انداختن ورق های رای دهی در داخل صندوق 4 عضو هیئت رهبری شورای گذر را که دو مرد و دو زن میباشد تعین نموده اند. که در اخیر اعضای شورای گذر، کمیته بانکی یا اخذ پول شورای گذر را نیز تعین نموده اند.

واحد ارتباطات ولایتی برنامه ملی میثاق شهروندی

معینیت شاروالی ها/اداره ارگان های محلی