تاکید روی بهبود عرضه خدمات شهری، مبارزه با فساد و نظارت از تطبیق مؤثر برنامه ها 


 محترم روح الله نیازی معین شاروالی های اداره مستقل ارگان های محلی، روز دوشنبه مطابق به ۹ سرطان ۱۳۹۹ طی جلسه ای با اعضای رهبری این معینیت بر بهبود عرضه خدمات شهری به شهروندان، نظم شهری، بلند بردن عواید شاروالی های ولایتی، مبارزه با فساد و نظارت از تطبیق مؤثر برنامه های زیر چتر این معینیت تاکید ورزیده و خواهان توجه جدی همکاران شان در امر رسید گی به شکایات مردم گردید. 

به تعقیب آن، روسای هر بخش به نوبه خویش پیرامون دست آوردهای اخیر ریاست ها و برنامه ها معلومات مفصل ارایه نموده و روی مشکلات تبادل نظر صورت گرفت. پس از استماع موضوعات ارایه شده، از پیشرفت ها، کارکردها، زحمات و تلاش های مؤثر همکاران قدردانی شده و پیرامون موضوعات مهم اداری بحث نموده و پلان های بعدی کاری با در نظرداشت اصول فوق الذکر تدوین و عملی گردد. در اخیر محترم روح الله نیازی روی هماهنگی و انسجام بهتر امور کاری ریاست ها و برنامه ها با شاروالی ها تاکید نمودند.

قابل یادآوریست که این مجلس در تالار کنفرانس ها معینیت شاروالی ها برگزار گردیده بود که در آن رئیس عمومی حکومتداری شهری، رئیس تخنیکی و مسلکی، رئیس سیستم سازی الکترونیکی شهری ، رئیس عواید، محاسبه و امور اداری شاروالیها، رئیس عمومی و رئیس عملیاتی بخش شهری برنامهٔ ملی میثاق شهروندی و اشتغال زایی و همچنان رئیس برنامهٔ سرمایه گذاری شهری اشتراک نموده بودند.