کمک یک خانم به اطفال و خانم های محروم در محل اش

رحیمه مومن زاده 21 سال دارد و عضو شورای انکشافی دوستان در ناحیه یازدهم شهر هرات میباشد، او با استفاده از بسته های آموزشی برنامه ملی میثاق شهروندی با ایجاد صنف های سواد آموزی، روخوانی قرآن کریم و خیاطی به اطفال و خانم های محروم محل خود زمینه تعلیم و اشتغال زایی را فراهم نموده که اکنون 61 نفر خانم و اطفال مصروف یادگیری میباشند و برای ۳ تن استادان زمینه کار فراهم شده است.

شورای انکشافی دوستان از 243 خانوار (899 مرد و 907 زن) در ناحیه یازدهم شهر هرات توسط برنامه ملی میثاق شهروندی ایجاد گردیده است. رحیمه مومن زاده محصل سال اول رشته قابلگی میباشد که از واحد پنجم به صفت نماینده انتخاب شده و عضو کمیته مالی میباشد. در محلی زندگی میکند که بدلیل قید گیر بودن خانواده ها اکثر خانم ها و اطفال از رفتن به مکتب باز مانده و بی سواد میباشند و با اشتراک در جلسات شورا از بی سواد بودن خانم ها رنج میبرد.

وی پس از اینکه، ابزار قدمه های پلان انکشافی (تحلیل معیشت، جنتری موسومی، کوزه سوراخ و تحرک اجتماعی زنان) توسط برنامه ملی میثاق شهروندی را دریافت میکند با درک این موضوع که فرصت خوبی برای سهم گیری و رشد خانم ها توسط این برنامه مساعد شده است، در تلاش فراهم ساختن زمینه یادگیری درس و حرفه برای اهالی محل خود میشود. وی این موضوع را با دیگر اعضای شورای انکشافی مطرح نموده که مورد قبول و حمایت شان قرار میگیرد و با همکاری اعضای شورای خود، 3 صنف آموزشی ( سواد آموزی، روخوانی قرآن کریم و خیاطی) را در تعمیر دفتر شورای محل خود ایجاد نموده که روز اول صنف های آموزشی خویش را با یک نفر خانم 25 ساله در صنف سواد آموزی آغاز مینماید و اکنون که 45 روز از شروع صنف میگذرد، 61 نفر طفل و خانم در سه صنف مصروف یادگیری میباشند که توسط 3 نفر استاد تدریس میگردد.

رحیمه مومن زاده استاد صنف سواد آموزی میباشد که 17 نفر (5 خانم و 12 طفل) شاگرد دارد و پول 50 افغانی را که ماهوار از شاگران خود جمع آوری میکند، کتابچه و قلم خریداری نموده و به شاگردانش توزیع مکند تا بیشتر تشویق شوند. 

صبغت الله 13 ساله شاگرد صنف سواد آموزی میگوید" 4 سال قبل از ولسوالی اوبه ولایت هرات به شهر آمده و در این محل در یک فامیل 6 نفری زندگی میکند که مادرش مریض (یک کلیه دارد) و یک برادرش معیوب است و خودش پسر کلان خانواده میباشد. او افزود" در ولسوالی اوبه بدلیل اینکه مخالفین دولت مکتب را به آتش کشیده و بسته بودند از درس محروم بوده و زمانی هم به شهر آمده همرای پدرش به کار جوش کاری مصروف شده و علاقه مندی هم به درس نداشته است. زمانیکه از ایجاد صنف های آموزشی در محل خودش خبر میشود و میبیند که اطفال هم سن و سالش برای درس خواندن میروند، علاقه مند میشود تا سواد خواندن و نوشتن را بیاموزد و شامل صنف سواد آموزی میشود که اکنون خیلی امیدوار و خوشحال است از اینکه درس میخواند و با سواد میشود.

یکی دیگر از شاگردان صنف سواد آموزی در شورای دوستان خانم فرزانه میباشد که 19 سال دارد و مادر 2 طفل میباشد ، وی نیز به مکتب نرفته و بی سواد میباشد. فرزانه میگوید" من ازکودکی علاقه مند بودم که مکتب بروم و درس بخوانم، چون پدرم معتاد بود برایم اجازه نداد که مکتب بروم و درس بخوانم. در سن 12 سالگی مرا به شوهر دادند که بعد از عروسی هم از طرف پدر شوهرم (خسرم) برایم اجازه داده نشد تا به مکتب بروم." وی علاوه کرد" چند وقت میشود که از خسرم جدا زندگی میکنیم و شوهرم با درس خواندن من مشکل ندارد، وقتی در دفتر شورای انکشافی که به کمک برنامه ملی میثاق شهروندی در محل ما ایجاد شده است کورس سواد آموزی ایجاد شد، فرصت خوبی برایم میسر شده بود تا درس بخوانم و شروع نمودم و حالا با علاقه مندی کامل با وجودیکه دو تا طفل خورد سال دارم  درس میخوانم".

برنامه ملی میثاق شهروندی ضمن بهبود عرضه خدمات زیر بنائی و خدمات معیاری اساسی از طریق ایجاد و تقویه شوراهای انکشافی محلی به منظور انکشاف متوازن و پایدار محلی، تامین ایمنی، کاهش خشونت و فقر در محلات در قسمت ظرفیت سازی شوراهای انکشافی محلی و ایجاد ارتباطات  نیز خدمات موثری را ارائه مینماید.