زنان شورای انکشافی سید آباد با همیاری هم دیگر پله های بام انکشاف و توسعه را طی مینمایند

شورای انکشافی محلی سید آباد مربوط گذر اتفاق نوین واقع در ناحیه هشتم شهر مزارشریف ولایت بلخ، یکی از شورا های فعال برنامه میثاق شهروندی بوده و در حدود 240 خانوار زیر چتر این شورا زندگی مینمایند که تقریبا 49% این اهالی را زنان تشکیل داده و 46 بانوی این شورای انکشافی محلی سرپرستی خانواده های شانرا به عهده دارند.
اهالی این محل بخصوص زنان با وقار این شورا در راستای انکشاف مادی و معنوی شورای شان فعالیت های چشم گیری دارند.
کمیته توانمند سازی شورای مذکور در راستای فعالیت های انکشافی برای توسعه امور اقتصادی زنان این شورا یک سلسله اقداماتی را روی دست گرفته است که در آخرین اقدام
برنامۀ ۹ ماهۀ سواد آموزی را برای تعدادی از خانم های که از تحصیل ابتدایی باز مانده بودند براه انداخت، که چندی قبل این دوره موفقانه به پایان رسیده و در حدود ۵۲ تن از زنان این شورای انکشافی محلی از آن فارغ گردیدند.
معاون شورای انکشافی محلی سید آباد که خود یک خانم است با تلاش های پی گیر خود درامر سواد آموزی که نخستین پایۀ خود کفایی و استقلالیت اقتصادی برای خانم ها می تواند باشد یک تعداد از بانوان این محل را به کورس سواد آموزی شورای مذکور معرفی نموده که چندی قبل به تعداد ۴۵نفر از خانم های سواد آموز از کورس سواد آموزی شورای سیدآباد سند فراغت دریافت نمودند و به تعداد ۱۷ نفر آنها به کمک و همکاری معاون شورای مذکور در صنف هفتم وششم مکتب بعد از سپری نمودن امتحان شامل گردیدند.

قابل ذکر است که مکتب شورای انکشافی سید آباد که با کمبود کتاب رو برو بود زنان شورا خانه به خانه رفتند و کتاب جمع آوری نمودند و به مکتب مذکور تسلیم نمودند.

 


معینیت شاروالی ها / اداره ارگانهای محلی