برنامۀ ملی میثاق شهروندی پلی میان مردم و دولت است

برنامۀ ملی میثاق شهروندی به تحکیم پایه های حکومت محلی، تمثیل دموکراسی توسط مردم، ایجاد دهلیزهای مساعد گفتمان میان مردم و ادارات سکتوری حکومت محلی به منظور پاسخگویی، حسابدهی و نزدیکی هرچه بیشتر مردم با دولت، تعهد کامل داشته و آنرا گام موثر در ایجاد فضای اعتماد، توسعه و انکشاف پایدار می داند.
بدین ملحوظ برنامۀ ملی میثاق شهروندی شاروالی مزار شریف ولایت بلخ در ادامۀ تدویر جلسات هماهنگی در سطح محلات، شاروالی و ولایت اینک پنجمین دور نشست کمیتۀ مدیریت میثاق شهروندی شاروالی مزار شریف را به رهبری معاون شاروالی این شهر  و با حضور داشت نمایندگان با صلاحیت ادارات سکتوری ذیربط با برنامه ملی میثاق شهروندی، روسای شوراهای گذر، نمایندگان کمیته های صحت، معارف، توانمند سازی زنان و حفظ محیط زیست شوراهای تحت پوشش برنامه ملی میثاق شهروندی تدویر نمود.
طی این نشست مسوولین و نمایندگان ادارات سکتوری ذیربط به گونۀ رو در رو به پرسش های اشتراک کنندگان پاسخ ارایه و وعدۀ همکاری های همه جانبه با محلات و گذر های متذکره نمودند.
قابل ذکر است که در نشست مذکور روی آمادگی ها برای سال نو و غرس نهال های مثمر و غیر مثمر در محلات شهری و حفر چاه ها به شوراهای که نیاز دارند نیز گفتگو صورت گرفت.