قهرمانان مشتاق به آموزش

قریۀ اول خان درولسوالی تنی ولایت خوست موقعیت داشته که زمین های قابل زرع کم دارد. اکثر مردم آن به شغل زراعت ومالداری مشغول اند. باشنده گان این محل درکنار اینکه فقردامنگیر شان میباشد به آموزش درس وتعلیم علاقمندی خاص دارند، مگراطفال آنان ازسالها بدینسودر یک فضای نا مناسب ودرخانه های شخصی مردم درس میخوانند.

زمانیکه درماه عقرب سال 1397 برنامۀ ملی میثاق شهروندی زیرچتر پروژۀ اقراء کار ساخت مکاتب را آغازکرد، برای ولایت خوست درمجموع 145 مکتب پلان شد که ازین جمله یکی هم مکتب ابتداییۀ نسوان قریۀ اول خان میباشد. متاسفانه دراین قریه به دلیل کمبود زمین برای اعمارمکتب، جای مناسبی وجود نداشت. آنها سالیان درازی به آرزوی اعمار یک مکتب درقریۀ شان بودند. مردم قریۀ با هم مشوره کردند تا برای اعمار مکتب جای مناسبی را پیدا کنند. بعد از مشورۀ زیاد هر قدرکه فکر نمودند جای مناسبی سراغ نکردند تا در آن مکتب را اعمار نمایند. مردم، همه نا امید شدند وبه این فکرافتادند که چانسی نصیب شان گردیده است ولی نشود آنرا به دلیل نبود زمین ازدست دهند وتمام آرزو های شان به خاک یکسان گردد.

این بار یک قهرمان دانش، وکیل شاه خان رییس شورای انکشافی قریه اول خان که یک شخص بسیار فقیر و نادار است برای کمک به مردم قریه، وارد میدان شد. تعداد خانوادۀ او ۱۳ تن بوده میباشد و عاید ماهانه او به پنج هزار افغانی میرسد. وکیل شاه خان رانندۀ موتر یک مدرسۀ دینی بوده که معاش ماهور وی 3500 افغانی میباشد. یک پسرش خیاط است و عاید ماهانۀ او نیز از1500 الی 2000 افغانی میباشد. وکیل شاه خان به منظورتحقق آرمان های اهالی قریه به بسیار خوشی و پیشانی گشاده به مردم گفت: « شما نا امید نشوید.آرزوی همۀ ما اعمار مکتب است. من دیگر تحمل آنرا ندارم تا شاگردان این قریه که برایم حیثیت اولاد خودم را دارند ازآموزش محروم گردند. من حاضرم تا دو نیم جریب زمین زراعتی خود رابرای اعمار مکتب قریه وقف نمایم

رحیم خان پکتین یک تن از باشندگان قریه که محصل طب میباشد، چنین اظهار داشت:« تمام مردم، وکیل شاه خان را میشناسند که یک شخص تهیدست و نادار است. اینک او بر بنیاد اندیشۀ ملی خویش این زمین را که در حدود پنج میلیون افغانی ارزش دارد به منظور آموزش درست اولاد قریۀ خویش برای اعمار مکتب وقف نموده است. به نظر من، این یک کار قهرمانانه بوده که ما ازایشان سپاسگزاری وقدردانی مینماییم.»

اکنون کار اعمار این مکتب آغاز گردیده و 43 درصد پیش رفته است. مکتب مذکور 12 صنف درسی، 2 دفتر اداری، 5 تشناب و250 متر دیوار احاطوی دارد که با تکمیل آن برای 500 تن از شاگردان قریه، زمینۀ آموزش در یک محیط سالم فراهم خواهد شد.