چهار پروژۀ معیشتی برای بانوان در شهر مزار شریف افتتاح شد

دفتر ولایتی برنامۀ ملی میثاق شهروندی شهر مزار شریف ولایت بلخ کار اعمار دو باب کودکستان برای مکاتب لیسۀ عالی سید یحیی عمری و متوسطۀ بلاک های هوایی واقع در گذر سبز و گذر بلاک های هوایی مربوطات ناحیۀ هشتم، اعمار دیوار احاطۀ لیسۀ ابوعلی سینا و کارخانۀ تولید کیک و کلچه  را به ترتیب در گذر نوین ناحیۀ دهم و گذر مولانا جلال الدین محمد بلخی واقع ناحیه نهم شهر مزار شریف با حضور داشت مقامات شاروالی مزار شریف، آمر ولایتی و اهالی محل رسما افتتاح نمود.


قابل ذکر است چهار پروژه مذکور که ازسهم ده فیصدی بانوان در سطح گذر روی دست گرفته شده است،  نظر به پیشنهاد زنان این پروژه ها انتخاب شده اند. زنان اعمار دو باب کودکستان را برای حفظ و رشد سالم اطفال شان و همچنان پروژه اعمار دیوار احاطه لیسه ابوعلی سینا را برای ایمنی و آینده فرزندان شان مهم و حیاتی دانستند تا فرزندان شان بتوانند در محیط سالم رشد و به دروس خویش ادامه دهند. هزینه هر پروژه در حدود   1.340.000 افغانی تخمین گردیده و با تکمیل شدن کار این پروژه ها صد ها تن از بانوان در سطح محلات از مزایای مادی و معنوی آن بهره مند میشوند.
برنامۀ ملی میثاق شهروندی به منظور ارتقای سطح اقتصادی و ایجاد تسهیلات رفاهی برای بانوان، پروژه های معیشتی برای بانوان را در نظر گرفته است تا سهم زنان درامور انکشافی و مشارکت شان در فعالیت های اجتماعی از دریچۀ این پروژه ها تضمین گردد.