نهال شانی و ایجاد فضای سبز

 

اعضای شورای انکشافی اندیشه در یک اقدام بی پیشینه، با استفاده از بسته های آموزشی برنامه ملی میثاق شهروندی 2300 متر  مربع زمین دولتی کنار جوی را با غرس 200 نهال از چنگ غاصبان زمین نجات داده و به فضای سبز تبدیل نموده اند.

این شورای انکشافی در گذر ششم، ناحیه سیزدهم شهر هرات توسط برنامه ملی میثاق شهروندی ایجاد شده و دارای 226 خانه میباشد که نفوس آن به 1539(748 مرد و 791 زن) نفر میرسد. یک منطقه فقیر نشین میباشد که اکثر مردم محل از طریق کارگری (روزمزد) امرار معیشت مینمایند.

از قسمت جنوبی این محل یک جوی زراعتی عبور نموده است که در اثر عقب نشینی جوی از خانه های نشیمن، زمین خالی به مساحت 2300 متر (7 متر عرض و 328 متر طول) بوجود آمده است که اشخاص فرصت طلب میخواستند این زمین را غصب و بفروش برسانند.

بخاطر جلوگیری از غصب زمین، شورای انکشافی اندیشه در جلسه 5/1/1397 روی این موضوع بحث و فیصله نموده اند که برای جلوگیری از تصرف زمین دولتی توسط افراد و ایجاد فضای سبز، با کمک مالی مردم محل به تعداد  200  اصله نهال را به ارزش 9000 افغانی خریداری و غرس نموده اند که با این کار شان از یک طرف از غصب زمین جلوگیری نموده و از طرف دیگر فضای سبزی را تهداب گذاری نموده اند.

طاهره رضائی خزانه دار شورای انکشافی اندیشه میگوید" قبل از شروع برنامه ملی میثاق شهروندی، نهادی که به مشکلات مردم و محل رسیدگی کند وجود نداشت، مردم به حفظ محیط زیست، فضای سبز، شناسائی فقرا، پاک کاری کوچه ها و کارهای دسته جمعی اهمیت نمیدادند و حتی آگاهی نداشتند. ولی امروز برنامه ملی میثاق شهروندی، شورای انکشافی را ایجاد نموده که از هر 25 خانه دو نفر نماینده دارد و میتواند صدای رسای مردم باشد. وی افزود" برنامه میثاق شهروندی به ما یاد داده است که چگونه میتوانیم یک محیط سالم داشته باشیم، فقرا را بشناسیم و بصورت دسته جمعی در پاک کاری کوچه ها، جویچه ها و نظافت محل کار کنیم.

غلام حسین مرادی یک دیگر از باشندگان محل میگوید" برنامه ملی میثاق شهروندی به ما آموخته است تا از منابع محلی شناخت کاملی پیدا کرده و در حفظ آن تلاش نمایم و توسط شورای انکشافی برای مردم محل در رابطه به نظافت محل و حفظ میحط زیست آگاهی داده شده است.

برنامه ملی میثاق شهروندی ضمن بهبود عرضه خدمات زیر بنائی و خدمات معیاری اساسی از طریق ایجاد و تقویه شوراهای انکشافی محلی به منظور انکشاف متوازن و پایدار محلی، تامین ایمنی، کاهش خشونت و فقر در محلات در قسمت ظرفیت سازی شوراهای انکشافی محلی نیز خدمات موثری را ارائه مینماید.

واحد ارتباطات ولایتی برنامه ملی میثاق شهروندی

معینیت شاروالی ها/ اداره ارگان های محلی