پروژه کانکریت ریزی کوچه های شورای انکشافی تحول در شهر هرات

کار کانکریت ریزی کوچه ها مربوط شورای انکشافی تحول در گذر انسجام ناحیه دوازدهم شهر هرات از طریق برنامه ملی میثاق شهروندی جریان دارد. این پروژه انکشافی شامل 1469 متر طول کوچه ها میباشد که با هزینه مجموعی 6,254,620 افغانی از بودجه برنامه ملی میثاق شهروندی و سهم  مردم تطبیق میگردد و در حدود  %70 کار این پروژه انکشافی به پیش رفته است. در طول دوران این پروژه  4450 روز کاری برای کارگران غیر ماهر و 763 روز کاری برای کارگران ماهر مصروفیت شغلی را بوجود میآورد که با تکمیل این پروژه انکشافی 1453 نفر بطور مستقیم مستفید خواهد شد.

اهالی محل از روند کار تطبیق این پروژه ابراز خرسندی نموده و اظهار داشته اند که با پخته کاری کوچه ها مشکلات محیطی از قبیل گرد خاک، آب های استاده و امراض که از آلودگی های محیطی بوجود میآید، حل شده و انکشاف و رشد اقتصادی را در منطقه بوجود خواهد آورد.