رییس عمومی برنامه میثاق شهروندی بخش شهری از دفتر ولایتی این برنامه در شهر مزار شریف بازدید نمود

30 میزان 1398 ه .ش
انجنییر محمد نجیب امیری مسوول عمومی برنامه ملی میثاق شهروندی بخش شهری با آقای محمد حامد امیری مشاور ارشد مالی برنامه ملی میثاق شهروندی صبح روز سه شنبه به دفتر ولایتی برنامه ملی میثاق شهروندی شهر مزار شریف تشریف آوردند.
 آقای امیری رییس عمومی برنامه طی نشستی ضمن خرسندی و رضایت از زحمات و تلاش های پی گیر کارمندان دفتر ولایتی برنامه
، خواستار توجه جدی کارمندان در امر نظارت از تطبیق پروژه ها گردید.
آقای حامد امیری نیز ضمن قدردانی از فعالیت و تلاش های دفترولایتی روی موضوعات مالی صحبت های همه جانبه نموده
و پاسخ های قناعت بخش به پرسش های کارمندان در این زمینه ارایه کردند.
در جریان این نشست بانو فریبا شریف احمدی مسوول دفترولایتی ضمن خوشامدگویی به مسوول عمومی برنامه به گونۀ مختصر به شرح جریان کار، دستاوردها، فعالیت ها و چالش های برنامه پرداخته و در نهایت از حمایت ها و زحمات شخص رییس اظهار قدردانی نمود.
در اخیر این نشست به پرسش ها و مشکلات کارمندان به گونۀ انفرادی نیز پاسخ ارایه گردیده و با سخنان اختتامیۀ آقامی امیری جمع بندی و به پایان رسید.
قابل ذکر است که در نشست مذکور روی موضوعات آتی بحث و توافق صورت گرفت.
1- وارد نمودن اسناد به بانک اطلاعات تا اخیر ماه اکتوبر
2- تمرکز بیشتر روی نظارت از پروژه ها به منظور ارتقای کیفیت
3- آغاز هرچه زودتر پروژه های معیشتی بانوان
4- هماهنگی و همکاری کارمندان اجتماعی با تیم نظارت و ارزیابی دفتر ولایتی
5- برگزاری جلسات هماهنگی فی مابین کارمندان دفاتر همکار و دفتر ولایتی برنامه ملی میثاق شهروندی