کاهش 25 درصد مصارف اضافی

 

شورای انکشافی جمالی ها واقع گذر 3 در ناحیه دوزادهم شاروالی ولایت هرات که متشکل از 235 خانواده و 20 نفر عضو اعم از مرد و زن میباشد. مردم این محل  در ایام عید فطر و قربان جهت چیدن سفره های رنگارنگ وعنعنات نامطلوب مصارف هنگفت را صرف خریداری میوه های تازه و خشک  و شیرینی های متنوع می نمایند که حداقل هر خانه بطور اوسط در هر عید برای 3 روز مبلغ 8000 افغانی را مصرف مینمایند. در حالیکه یک کارگر عادی فی روز مبلغ 300 افغانی و در ماه مبلغ 9000 افغانی کار مینماید در صورتیکه هر روز شرایط کاری مساعد باشد.

برنامه ملی میثاق شهروندی ضمن بهبود عرضه خدمات زیر بنائی و خدمات معیاری اساسی از طریق ایجاد و تقویه شوراهای انکشافی محلی به منظور انکشاف متوازن و پایدار در محلات، تامین ایمنی، کاهش خشونت و فقر در محلات در قسمت ظرفیت سازی شوراهای انکشافی محلی نیز خدمات موثری را ارائه مینماید

قسمیکه حفیظ الله رضائی 45 ساله که در رهنمای معملات مصروفیت دارد و همچنان رئیس شورای انکشافی محلی جمالی ها میباشد، میگوید" که ما از برنامه های ظرفیت سازی (تحلیل معیشت) برنامه ملی میثاق شهروندی و به خصوص تحلیل دخل و خرج (کوزه سوراخ) استفاده کرده  و از این که عید قربان را پیش رو داشتیم و بخاطر کاهش مصارف اضافی در جلسه 5/6/1396 خویش فیصله نمودیم که اهالی شورای انکشافی محلی جمالی ها از خریداری میوه جات تازه و خشک بخاطر چیدن سفره عید خود داری نمایند و بجای آن از شیرینی و کیک و کلوچه های محلی که قیمت شان مناسب باشد استفاده نمایند. که با این کار خود موفق شدیم که مصارف اضافی اهالی شورای انکشافی محلی خویش را در ایام عید تا 25% درصد کاهش داده و از 8000 افغانی به 2000 افغانی تقلیل دهیم.

اعضای شورای انکشافی محلی جمالی ها میگویند" برنامه ملی میثاق شهروندی با داشتن برنامه های آموزشی موثر و مطابق به نیازمندی های مردم مارا کمک نموده است تا شناخت کاملی از منابع محلی، درک وضعیت اقتصادی و اجتماعی محل، درآمدهای فقرا و بخش های آسیب پذیر جامعه، کاهش مصارفات غیر ضروری و منابع عایداتی معیشتی اهالی محل داشته باشیم.

 

واحد ارتباطات ولایتی برنامه ملی میثاق شهروندی

معینیت شاروالی ها/ اداره ارگان های محلی