اکمال پروژه های برنامه ملی میثاق شهروندی در شهر مزار شریف

1 عقرب ۱۳۹8 هـ .ش
دفتر ولایتی برنامۀ ملی میثاق شهروندی شاروالی شهر مزار شریف پروژه های انکشافی خود را در سجادیه پنجم و بند امیر واقع در ناحیۀ ۱۰ شهر مزار شریف رسما طی محفلی با حضور داشت شجاع الدین شجاع معاون مقام ولایت بلخ، انجنیر نجیب الله امیری رییس عمومی برنامه ملی میثاق شهروندی بخش شهری، آقای عبدالحق خرمی شاروال شهر مزار شریف، آقای حامد امیری مشاور ارشد مالی برنامه ملی میثاق شهروندی، مقامات شاروالی، مسئول دفتر ولایتی برنامۀ ملی میثاق شهروندی و اهالی محل رسما به بهره برداری سپرد.
در آغاز این محفل رییس عمومی برنامه ملی میثاق شهروندی ضمن تبریکی این دستاورد و سهولت بزرگ به اهالی محل از ایشان خواست تا در امر مراقبت از پروژه ها،  نهال شانی کنار راهرو ها و نصب گروپ بر فراز دروازه های شان به زیبایی و پاکی محیط و محل شان بیافزایند.
قابل ذکر است که پروژه های مذکور شامل کانکریت ریزی سرک ها به طول 1114 متر و جویچه ها به طول 2228 متر مربوط  شورای انکشافی سجادیه پنجم و کانکریت ریزی سرک های به طول 943 متر به شمول 2016 متر جویچه ها مربوط  شورای انکشافی بند امیر میباشد ؛ جمعا از هردو شورا 9.3 ملیون افغانی از سهم برنامه به اضافۀ ۲۵ ٪ سهم  مردمی هزینه برداشت و در حدود  3500 تن در هردو شورا از این پروژه ها مستفید شدند.