دومین نشست کمیتۀ مدیریت ولایتی برنامۀ ملی میثاق شهروندی

۲۴ میزان سال ۱۳۹۸ هـ .ش خبرنامه دفترولایتی برنامۀ ملی میثاق شهروندی شهر مزار شریف ولایت بلخ، دومین نشست کمیتۀ مدیریت ولایتی خویش را به رهبری معاون مقام ولایت بلخ و اشتراک مسئولین ادارات سکتوری ذیربط ، نمایندگان موسسات همکار، روسای شوراهای گذر و متنفذین شهر مزار شریف تدویر نمود. این نشست با بیانیۀ افتتاحیۀ آقای شجاع الدین شجاع معاون مقام ولایت بلخ آغاز گردید؛ بانو فریبا شریف احمدی آمر ولایتی برنامه میثاق شهروندی بخش شهری، روی دستاورد های دوسال اخیر برنامه، چالش ها و مشکلات فراه راه اهداف انکشافی برنامه ملی میثاق شهروندی صحبت های همه جانبه نمودند. متعاقبا آقای لطف الله صافی مسوول ولایتی برنامۀ ملی میثاق شهروندی بخش روستایی نیز در مورد فعالیت های این برنامه در سطح روستاها صحبت نمودند. سپس نمایندگان شوراهای انکشافی محل وگذر، پیرامون فعالیت ها و تغییرات مثبتی که در سطح شهرها و روستاها به وجود آمده است سخنرانی نموده و چالش های مرتبط با ادارات سکتوری را با ایشان شریک ساختند. در ادامۀ این نشست، اعضای کمیته های سکتوری در کمیته هماهنگی ولایتی تعیین گردیده و بحث رو در رو میان اعضای کمیته های سکتوری با روسای سکتوری ذیربط با برنامه ملی میثاق شهروندی صورت گرفت. در اخیر؛ نشست مذکور توسط معاون ریاست انکشاف دهات شهر مزار شریف و آقای گل محمد ایرکین معاون ریاست عمومی شاروالی این شهر جمع بندی گردیده و آقای شجاع الدین شجاع ضمن بیانیۀ اختتامیه مجلس، یکبار دیگر تاکید موکد مبنی بر هماهنگی و همکاری بیشتر از پیش ادارات سکتوری با برنامه ملی میثاق شهروندی نمودند.