شورا های انکشافی محلی، بستر حل معضلات 4 دهه

 

داستان ما واقعیت های واقعی جامعه ما را در شرایط فعلی کشور که مردم در زنده گی روز مره با آن روبرو هستند انعکاس میدهد. این داستان از منطقه اسحاق سلیمان گذر هفتم ناحیه سیزده هم شاروالی هرات آغاز میگردد، که اقوام مختلف با زبانها و مذاهب مختلف در آن محل زندگی مینمایند.

درین منطقه چندین کانال آب وجود دارد که یکی از آن ها، در محدوده شورای انکشافی همبستگی که از سوی برنامه ملی میثاق شهروندی ایجاد گردیده قرار دارد و در زمستان با ازدیاد بارش برف و باران و سیلاب های بزرگ، زندگی مردم را درین محل به سختی مواجه می نماید و راه ارتباطی تعداد زیادی از مردم بخصوص شاگردان مکتب را قطع مینماید. از جهتی در دو طرف این کانال دو قوم بزرگ زندگی مینمایند که کندن کاری این کانال توسط یکی از این اقوام، باعث ایجاد اختلافات بین شان شده بود، این اختلافات روز بروز حادتر گردید که چندین مرتبه پای بزرگان منطقه را برای حل این معضل به میان کشانده بود ولی طرفین قناعت حاصل ننمودند و مشکل تا چندی پیش وجود داشت.

مردم محل میگویند: "میثاق شهروندی به عنوان یک برنامه ملی، دروازه خانه های ما را به صدا درآورد و ما را دور یکدیگر جمع نمود، با ایجاد شورای انکشافی محلی درین منطقه از طرف برنامه ملی میثاق شهروندی، مردم ما به هدف چندین ساله ی خویش نائل گردیدند و اکنون برای حل مشکلات خویش به شورای انکشافی محلی که با آرای خود شان تاسیس شده است  به راحتی رجوع می نمایند."

 با ایجاد شورای انکشافی محلی کمیته حل منازعات توسط کارمندان این برنامه در منطقه اسحاق سلیمان(شورای انکشافی همبستگی)، کمیته مذکور وظیفه گرفت تا به مشکل مردم رسیدگی و نتایج یافته های شان را با شورای انکشافی محلی و نمایندگان مردم در میان بگذارند. اعضای کمیته حل منازعات با درک شرایط طرفین و به منظور ایجاد فضای دوستی بین مردم منطقه خویش به شورای انکشافی محلی برنامه ملی میثاق شهروندی پیشنهاد می نماییم تا با ساخت پل ارتباطی  و یک قسمت از کانال به اختلافات مردم این منطقه نقطه پایانی گذاشته شود.

برآورد اولیه این کمیته به همکاری کمیته جوانان و کمیته معارف نشان میدهد که ساخت این پل ۲۰۰۰۰ افغانی هزینه برخواهد داشت و جغل اندازی اطراف کانال به منظور عبور و مرور بهتر نیاز به 30 ماشین ریگ و جغل خواهد داشت که با توجه به قیمت هر ماشین ریگ 1000 افغانی، 30000 افغانی نیز جغل اندازی آن مصرف برخواهد داشت که در مجموع 50000 افغانی هزینه ی ساخت و ساز این پل و راه ارتباطی آن میشود.

به همین منظور شورای انکشافی همبستگی اسحاق سلیمان تشکیل جلسه داده که تمامی اعضای شورا به شمول زنان در جلسه حضور داشتند و روی مشکلات مردم دو طرف کانال با توجه به یافته های کمیته حل منازعات باهم بحث نموده و تصمیم گرفتند که به مشکلات مردم دو طرف کانال بصورت عادلانه رسیدگی گردد.

اعضای شورای انکشافی همبستگی ضمن قدردانی از عملکرد برنامه ملی میثاق شهروندی و ایجاد سهولت از طریق تشکیل شورای انکشافی محلی برای شناخت طبقات مختلف مردم این شورا به وسیله تحلیل های گوناگون به خصوص تحلیل فقر، تصمیم گرفتند به خاطر حل مشکل مردمان غریب این منطقه، از ثروتمندان محل طالب کمک و همکاری شوند که با تماس و ارتباط شدن اعضای شورای انکشافی همبستگی  با این ثروتمندان محل، منابع مالی مورد نیاز برای ساخت یک پل و جغل اندازی راه به دسترس شورا قرار گرفت. که بعداز یک روز کار ساخت پل و جغل اندازی راه شروع شد که به مدت 20 روز تکمیل گردیده و مورد استفاده قرار خواهد گرفت و مستفید شوندگان این پل ارتباطی و راه جغل اندازی شده، حدوداً 28 خانوار خواهند بود که تمام شان بالغ بر 150 نفر به شمول زنان و اطفال می گردند که مردم منطقه خواهان حل مشکل شان به وسیله شورای انکشافی محلی برنامه ملی میثاق شهروندی می باشند.

 

واحد ارتباطات ولایتی برنامه ملی میثاق شهروندی

معینیت شاروالی ها/ اداره ارگان های محلی