رئیس عمومی برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات معرفی گردید

۲۲میزان ۱۳۹۸- محترم محمد عسی قدرت معین برنامه های وزارت احیا و انکشاف دهات، محترم احمد سلیم را به حیث رئیس عمومی بخش روستایی برنامۀ ملی میثاق شهروندی طی محفل رسمی برای کارمندان این برنامه معرفی نمود. آقای قدرت در جریان معرفی وی اظهار داشت که پست ریاست عمومی برنامه ملی میثاق شهروندی یک مسئولیت بزرگ در راستای ارایه خدمات به روستاییان و انکشاف دهات در کشور می باشد که خوشبختانه امروز آقای احمد سلیم این مسئولیت سترد را به عهده گرفته است. وی از تمامی کارمندان برنامه خواست تا با رهبری جدید این برنامه کمک و همکاری نموده و فعالیت های این برنامه را در هماهنگی با رهبری برنامه و بصورت کار تیمی و مشترک انجام دهند. محترم قدرت همچنان از سعی و تلاش محترم احمد مختار غفارزوی رئیس عملیاتی بخش روستایی برنامه ملی میثاق شهروندی که قبلآ مسئولیت سرپرستی ریاست عمومی این برنامه را نیز به عهده داشت، قدر دانی نمود. سپس محترم احمد سلیم  در سخنان خویش به تعهد، صداقت و همکاری در اجرای فعالیت ها پرداخته و از سایر همکاران خواست تا برای تطبیق بهتر این برنامه مشترکآ کار نموده و همدیگر را همکاری نمایند. درعین حال محترم مختار عفارزوی حین سخنان خویش به نمایندگی از تمامی کارمندان این برنامه پیوستن آقای احمد سلیم را به این برنامه مبارک باد گفته و از هرنوع همکاری با ایشان اطمینان دادند.

گفتنیست که آقای احمد سلیم دارای مدرک ماستری در رشته اداره عامه از پوهنتون آرزونای ایالات متحده امریکا می باشد و ایشان طی پروسه رقابتی به ریاست عمومی بخش روستایی برنامه ملی میثاق شهروندی گماشته شده است.