کار های ساخت و ساز پروژۀ گذر زاهد در ناحیه نهم شهر کندهار آغاز گردید

۱۵/ میزان / ۱۳۹۸

کار های ساخت و ساز پروژۀ شورای انکشافی گذر زاهد واقع ناحیه نهم شهر کندهار رسمآ آغاز گردید، باشندگان این محل با در نظرداشت ضرورت های اولیۀ محل شان پروژۀ سرک و  جویچه های کنار سرک را انتخاب نمودند که توسط برنامۀ ملی میثاق شهروندی تطبیق میگردد.

در مراسم افتتاحیه شاروال کندهار، نمایندگان واحد ولایتی برنامۀ ملی میثاق شهروندی، کارمندان مؤسسۀ همکار، اعضای شورا و باشندگان محل اشتراک نموده بودند.

پروژۀ گذر زاهد شامل دوبخش سرک سازی میباشد، که در بخش اول آن یک سرک به طول  750 متر و عرض 9 متر و در بخش دوم آن سرک به طول 540 متر و عرض 11 متر به شکل اساسی قیرریزی میگردد، همچنان به طول 434 متر و عرض 1 متر آبرو نیز ساخته میشود. مصارف مجموعی این پروژه حدود 12 میلیون افغانی برآورد گردیده که توسط برنامۀ ملی میثاق شهروندی تمویل میگردد و به تعداد 9162 تن از این پروژه به طور مستقیم بهره مند میگردند.

باشندگان محل گفتند که از فعالیت های برنامۀ ملی میثاق شهروندی بسیار خوشحال هستند و افزودند که کیفیت کار پروژه را کنترول نموده و از آن نظارت مینمایند.