کار ساخت و ساز پروژه انکشافی در گذر پنجم ناحیه پنج شهر جلال آباد آغاز گردید

 

تاریخ: ۱/ میزان/ ۱۳۹۸

در ناحیه پنج شهر جلال آباد کار پروژه انکشافی شورای گذر پنجم از سوی برنامه ملی میثاق شهروندی به ارزش (۱۰،۷) میلیون افغاني‌ در حضور داشت باشندگان محل، مسوولین شورای گذر مذکور، برنامه ملی میثاق شهروندی و شاروالی ناحیه پنجم رسماً آغاز گردید.

این پروژه از دو بخش تشکیل شده است، بخش اول آن تمام سرک های درجه دوم مربوط گذر مذکور  بوده که طول آن (۷۸۸) متر و جویچه های پهلوی سرک  به طول (۱۲۱۳) متر میباشد و با ۴ پلچک که به شکل پخته و اساسی ساخته میشود. این پروژه طی ۶ ماه تکمیل میشود و برای باشندگان ۴ شورا های انکشافی گذر ۱۰۷۰ روز کاری برای کارگران ماهر و ۵۶۰۰ روز کاری برای کارگران غیر ماهر اشتغال زایی میگردد.

بخش دوم پروژه گذر مذکور برای خانم ها اختصاص داده شده که زمینه آموزش صنایع دستی (چرمه دوزی) را برای شماری از خانم ها مساعد میکند که از سوی ۴ آموزگار برای ۷۲ تن از خانم ها آموزش های عملی و مسلکی داده میشود که نه تنها برای خانم ها فرصت های کاری ایجاد میشود بل برای خانواده هادر قسمت تامین مصارفات شان کمک میشود .

 از پروژه مذکور ۵۱۱۷ خانوار گذر پنجم ناحیه پنج به طور مستقیم و همچنان هزاران تن دیگر به طور غیر مستقیم بهره مند میشوند.