به بهره برداری سپردن یک پروژه و افتتاح پروژه دیگر در سطح گذر در ناحیه پنجم شهر کندهار

23/ سنبله / 1398                                                               

در ناحیه پنجم شهر کندهار کار های یک پروژۀ گذر رسمآ آغاز و پروژۀ دیگری گذر به بهره برداری سپرده شد، در این مراسم محترم تیمور شاران معین پالیسی اداره ارگانهای محلی، والی کندهار، شاروال شهر کندهار، مسؤلین ولایتی برنامۀ ملی میثاق شهروندی و اعضای شورا های کندهار اشتراک ورزیده بودند. 

پروژه اول مربوط به گذر قلعه بست بوده که تمام کار های آن تکمیل گردیده و به بهره برداری سپرده شد، در این پروژه به طول 659 متر و عرض 10 متر سرک به شکل اساسی قیر ریزی گردید و 1390 متر پیاده رو ها، 1390 متر آبرو ها  و 2780 تخته سلب روی آبرو ها اعمار گردید، مصارف مجموعی این پروژه حدود 11،44 میلیون افغانی بوده که از طرف برنامۀ ملی میثاق شهروندی پرداخت شده است.

پروژۀ دومی مربوط گذر کوثر میباشد که فعالیت های آن آغاز گردیده است، در این پروژه به طول 900 متر و عرض 7 متر سرک به طور اساسی قیرریزی خواهد گردید، همچنان سرک دیگری به طول 325،5 متر و عرض 8 متر نیز قیرریزی خواهد گردید و به طول 1310 متر آبرو ها اعمار میشود. مصارف مجموعی این پروژه حدود 10،7 میلیون افغانی میشود که از طرف برنامۀ ملی میثاق شهروندی پرداخته خواهد شد.

مردم محل گفتند که، از فعالیت های برنامۀ ملی میثاق شهروندی بسیار خوش هستند و افزودند که با ساختن این سرک ها بسیاری مشکلات آنها حل خواهد گردید.