عملی شدن وعده های میثاق شهروندی با مردم

7 سنبله 1398 هـ .ش
دفترولایتی برنامۀ ملی میثاق شهروندی شهر مزار شریف دوازده همین و سیزده همین پروژۀ انکشافی خویش را در شوراهای انکشافی مرکز سید آباد و انصاری هفتم واقع در  ناحیه هشتم و هفتم شهر مزار شریف با حضورداشت ریاست خدمات سکتوری شاروالی مزار شریف، مسوولین موسسات همکار و اهالی محل رسما با قطع نوار به بهره برداری سپرد.
این پروژه ها که شامل کانکریت ریزی سرک به طول 1780 متر و جویچه ها به طول 4482 متر میباشد در حدود
9.380.000 افغانی جمع 25% سهم مردمی هزینه برداشته و بیش از 471 خانوار از مستفیدین مستقیم آن میباشند.