زنان در قریه نوآباد بایخانه برای ترویج حفظ الصحۀ محیطی کمک کرده اند

قریه نوآباد بایخانه روستایست که در گوشهٔ مرکز ولایت سرپل موقعیت دارد. درین قریه ۳۹۷ خانواده زندگی می کتند و باشنده گان آنرا عرب، اوزبیک وایماق تشکیل میدهد. آلودگی های محیط زیستی ومشکلات صحی دراین قریه نگران کننده بوده که روزتاروز بیماری های گوناگون گسترش یافته و ده ها انسان بخصوص اطفال گرفتار امراض تنفسی، پیچش واسهالات بودند.

خوشبختانه کمیته های فرعی صحت ومحیط زیست شورای انکشافی برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیا وانکشاف دهات درین قریه به همت واقدام عملی خانمهای روستایی، جلسات پی درپی و دیدار خانه به خانه را جهت آگاه ساختن مردم در مورد حفظ الصحه قریه، راه اندازی نمودند وکارهای عملی را به سطح قریه با همکاری مردم آغاز کردند.

بانو نازنین عضو کمیتۀ صحت شورای انکشافی قریۀ نوآباد میگوید:

« درگذشته، امراضی که علت آن آلودگی آب آشامیدنی و محیط زیست بود، باعث مرگ اطفال قریه میگردید. اما حالا کمیتۀ صحت در شورای انکشافی قریۀ نوآباد، کمپاین های آگاهی دهی صحی را انجام داده وازکار زنان بصورت دوامدار نظارت مینماید. این روند نتیجه مثبت را ببار آورده امراض نسبت به گذشته کم شده است.»

جمعه خان یک تن از موسفیدان قریه میگوید:

« ما تمام مراحل حفظ الصحه شخصی ومحیطی را که کارمندان زنانۀ کمیتۀ صحت برای فامیل ما تشریح کرده بودند، مراعات مینمایم. زینب  نواسۀ هفت ساله ام همیشه پیچ واسهال بود ودرهرماه دو الی سه مربته به داکتر مراجعه میکردم. ولی از مدتی به اینطرف که صحن حویلی وآب آشامیدنی خود را پاک نگهداری مینماییم وهمچنان برای اطفال خانه آموزش داده ایم که چگونه حفظ الصحۀ خوراک و بدن خود را مراعات کنند، امروز، زینب کاملآصحت دارد وبه داکتر محتاج نیست.»

شوراهای انکشافی قریه که توسط برنامه ملی میثاق شهروندی ایجاد می گردد شامل کمیته های متعدد و مختلف فرعی می باشد مانند کمیته فرعی معارف، کمیته فرعی صحت، کمیته فرعی جوانان،‌ کمیته فرعی زراعت، کمیته فرعی حفظ الصحه و سایر کمیته های فرعی. هدف از تشکیل کمیته های فرعی زیر چتر شورای انکشافی قریه این است تا مردمان قریه ها که تخصص، تجربه و یا هم علاقمندی به یک بخش مشخص داشته باشند، می توانند در کمیته فرعی مربوطه همان بخش شامل شده و برای بهبود همان بخش کار و فعالیت رضاکارانه را در قبال قریه خویش انجام دهد.