تدویر انتخابات شوراهای انکشافی ایلبند کوچیان مربوط برنامۀ ملی میثاق شهروندی در بگرامی کابل،

۲۶ سرطان ۱۳۹۸ - کوچی های افغانستان از جمله اقشار آسیب پذیر درکشور بوده که برای انکشاف اقتصادی و اجتماعی آنها طی سالیان متمادی توجه اندکی صورت گرفته است. عدم توجه به اولولیت های انکشافی کوچی ها سبب عدم دسترسی کوچی ها به خدمات با کیفیت و سهم فعال آنها در برنامه های انکشافی گردیده است.

وزارت احیا و انکشاف دهات در هماهنگی با اداره مستقل ارگانهای محلی، بناریخ ۱۰ ثور سال ۱۳۹۸ کنفرانس ملی برنامه انکشاف کوچی ها را زیر چتر برنامۀ ملی میثاق شهروندی، در ارگ ریاست جمهوری برگزار کرد. ۷۰۰ تن از نماینده های کوچی ها از سراسر افغانستان درین کنفرانس اشتراک نموده و روی تطبیق همه جانبه برنامه انکشاف کوچی ها که قرار است از طریق برنامه ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات تطبیق گردد، بحث کردند.

در ادامۀ فعالیت های برنامۀ انکشاف کوچیان در زیر چتر برنامۀ ملی میثاق شهروندی اینک روند بسیج سازی و جریان عملی پروگرام انکشاف کوچیان با راه اندازی  انتخابات شورا های انکشافی کوچیان  در ایلبند چمن بگرامی به روز چهار شنبه 26 سرطان در ولسوالی بگرامی کابل آغاز میگردد. در این فعالیت حدود ۳۰۰ خانوادۀ کوچیان اشتراک می ورزند که درحدود ۲۰۰ خانم کوچی نیز جزء این خانواده ها ست. باید گفت که انتخابات شوراهای انکشافی ایلبند کوچیان در ۳۰ محله شامل ۱۵ محلۀ مردانه و۱۵ محلۀ زنانه دایر میگردد که رهبری شورای انکشافی ایلبند مذکور ازمیان اعضای شورا بوسیلۀ خود شان انتخاب میگردد.

قرار است برنامه انکشاف کوچی ها از طریق برنامه ملی میثاق شهروندی وزارات احیا و انکشاف دهات ۹۰۲ شورای انکشافی قریه (ایلبند) را برای کوچی های کشور از طریق پروسه انتخابات شفاف و دیموکراتیک ایجاد نماید تا کوچی های افغانستان بتوانند از خدمات انکشافی برنامه ملی میثاق شهروندی برای مدت چهار سال ( ۲۰۱۸ الی ۲۰۲۲) مستفید گردند.

به اساس استراتیژی وزارت احیا و انکشاف دهات برای انکشاف کوچی ها که اخیرآ در نتیجه نشست های مشورتی و پروژه آزمایشی از زندگی کوچی ها تدوین شده است، برنامه ملی میثاق شهروندی این خدمات را برای شوراهای انکشاف ایلبند های کوچی ارایه میدارد: تهیه آب آشامیدنی صحی ( شامل شبکه های آب آشامیدنی پاک، ذخیره های آب آشامیدنی، ذخیره های آب برای استفاده برای مواشی آنها و غیره)؛ تهیه انرژی برق/انرژی قابل تجدید ( برق آفتابی، دستگاه کوچک برق آبی، بایوگاز یا برق بادی )؛ و ترانسپورت ( بیشتر به پروژه هایی پرداخته میشود که کوچی ها مشترکآ از آن مستفید گردند.)

قابل یادآوری است که برنامه ملی میثاق شهروندی به منظور تطبیق برنامه انکشاف کوچی ها، در ابتدا یک سلسله نشست ها و ورکشاپ های مشورتی را با نماینده های کوچی ها در سال ۲۰۱۷ انجام داد. به تعقیب آن پروژه آزمایشی را به شمول ایجاد پنج شورای انکشافی قریه ( ایلبند) برای کوچی ها در چهار ولایت کشور ( زابل، پکتیا، جوزجان و کاپیسا ) تطبیق نمود که وضعیت زندگی کوچی ها، ساحات تحرک آنها و مسیر حرکت آنها در جریان چهار فصل سال مشخص گردید. سپس به اساس تمامی این یافته ها، چارچوب همه جانبه از زندگی کوچی ها در سند استراتیژی وزارت احیا و انکشاف دهات برای انکشاف کوچی ها تدوین گردید که بر اساس آن برنامه ملی میثاق شهروندی قرار است برنامه انکشاف کوچی ها را تطبیق نماید.

 

بکتاش مصور،

مسؤول روابط عامه، برنامه ملی میثاق شهروندی

 وزارت احیا و انکشاف دهات

شماره تماس: ۷۰۰۶۶۰۵۶۴

ایمیل: b.musawer@ccnpp.org

برای معلومات بیشتر با ما به تماس شوید:

ویب سایت ها :www.mrrd.gov.af  و  www.ccnpp.org

صفحه فیسبوک: citizencharterafghanistan