اعمار اولین مکتب پروژۀ اقرأ در ولایت خوست تکمیل و به بهره برداری سپرده شد.

۱۸ سرطان ۱۳۹۸ - کار اعمار اولین مکتب برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات زیر چتر پروژۀ اقراء در ولسوالی گربز ولایت خوست به پایۀ اکمال رسیده و به گونۀ رسمی افتتاح گردید. مکتب مذکور ۶ صنفی بوده که هزینۀ ساخت آن با جمیع ملحقات آن به بیش از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار افغانی بالغ گردیده است.

بنابر هدایت خاص محمد اشرف غنی رییس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان به منظور معیاری سازی سیستم تعلیم و تربیه و ایجاد محیط سالم و شایستۀ تدریس در کشور، قرار است شش هزار مکتب  در کشور اعمار گردد که کار اعمار آن را برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات به عهده دارد.

کار اعمار این شش هزار مکتب در دو مرحله تکمیل می‌شود که در مرحلۀ اول در ۱۷ ولایت کشور (کابل، ننگرهار، نورستان، لوگر، خوست، میدان وردک، غزنی، پکتیکا، کندز، بلخ، فاریاب، هرات، بادغیس، قندهار، هلمند، ارزگان و زابل) ۲۶۴۷ مکتب اعمار خواهد شد و ازین میان به تعداد ۲۵۰  باب آن به ولایت خوست تخصیص داده شده است. در عین حال از جمله ۶۰۰۰ باب مکتب، ۱۲۰۸ باب آن، مکاتب مشترک دخترانه و پسرانه و متباقی مکاتب پسرانه اند که در مجموع ۱۷۵ میلیون دالر برای ساخت این مکاتب اختصاص یافته است.

ساخت شش هزار مکتب، زمینۀ مناسب و سالم آموزش را برای دو ملیون طفل فراهم خواهد نمود، کیفیت تعلیم و تربیه را بهبود خواهد بخشید، برای هزاران تن زمینۀ کاری را مهیا ساخته و دسترسی اطفال را به تعلیم و تربیه در روستا های کشور تسهیل خواهد بخشید.

با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی، ۲۸ نقشۀ مختلف تاکنون برای این مکاتب دیزاین شده است و در چهار کتگوری تقسیم می‌شوند: تعمیرهای ۶ صنفی، ۸ صنفی، ۱۰ صنفی و ۱۲ صنفی.

به گفتۀ مقامات وزارت معارف کشور ۵۰٪ مکاتب کشور بدون ساختمان بوده و این یک مشکل در راستای تعلیم و تربیه می باشد. با ساخت ۶۰۰۰ مکتب، مشکلات این وزارت از بابت ساختمان مکاتب تا ۸۰٪ حل خواهد شد.

 

رابطه:

برنامۀ ملی میثاق شهروندی

مسؤول ادارۀ اطلاعات عامه ، بکتاش مصور

۰۷۰۰۶۶۰۵۶۴

b.musawer@ccnpp.org

ویب سایت:  www.ccnpp.org

فیسبوک:https://www.facebook.com/citizencharterafghanistan