افتتاح چندین پروژه های برنامه ملی میثاق شهروندی در شهر هرات

این بار در شهر هرات هفت پروژه دیگر در نواحی دوزادهم، سیزده هم، چهارده هم و پانزده هم افتتاح گردید که پروژه های مذکور شامل اعمار شبکه آب رسانی، کانکریت ریزی کوچه ها، آب رو ها و جویچه ها میباشد.

در افتتاح این پروژه ها کارمندان برنامه پیرامون موضوعات تخنیکی پروژه ها و سهم مردم توضیحات ارائه نموده و از مردم خواسته اند که در تطبیق این پروژه ها همکاری های لازم را با برنامه ملی میثاق شهروندی داشته باشند. در ادامه روسای شوراهای انکشافی از آغاز کار این پروژه ها ابراز خرسندی نموده و از تلاش های کارمندان برنامه ملی میثاق شهروندی قدر دانی نمودند.

نادرالله جنیدی سرپرست ریاست شاروالی هرات چنین اظهار داشت؛ "با تطبیق این پروژه ها بسیاری از نیازهای اساسی شهروندان مرفوع خواهد گردید و خواهان همکاری تمامی شهروندان با کارکنان برنامه ملی میثاق شهروندی شد".

برنامه ملی میثاق شهروندی تا اکنون 40 پروژه انکشافی را در نواحی 12، 13، 14 و 15 شهر هرات افتتاح نموده  که کار های عملی آن آغاز گردیده است؛ همچنان ایجاد شورا های انکشافی در نواحی نهم، دهم و یازدهم شهر هرات نیز ادامه دارد که بعد از ایجاد این شورا ها و انتخاب پروژه ها از سوی اهالی محل، پروپوزل آنها توسط کارمندان برنامه تهیه شده و کار عملی این پروژه ها آغاز خواهد شد. هدف برنامه ملی میثاق شهروندی تطبیق پروژه های انکشافی از قبیل ایجاد شبکه های آبرسانی، تنویر سرک ها، کانکریت ریزی کوچه ها، آب رو های کنار سرک، کانال های عمومی و مدیریت زباله های جامد میباشد که با تطبیق این پروژه ها سیمای شهر هرات تغییر خواهد کرد و مردم به خدمات شهری دسترسی خواهند یافت.

واحد ارتباطات ولایتی برنامه ملی میثاق شهروندی

معینیت شاروالی ها/ اداره ارگان های محلی