آغاز کارپروژۀ های برنامۀ ملی میثاق شهروندی در 8 شورای انکشافی محل در شهر های کندهار و جلال آباد

۸/ سرطان / ۱۳۹۸

فعالیت پروژه های پنج شورای انکشافی محل گذر ششم ناحیه سیزدهم شهر کندهار و سه شورای انکشافی محل مربوط به گذر های پنجم و ششم شهر جلال آباد رسمآ آغاز گردید.

در مراسم افتتاحیه این پروژه ها روئسای واحد مدیریت ولایتی میثاق شهروندی، آمرین سکتور تخنیکی شاروالیها، نمایندگان مؤسسات همکار، اعضای شورا ها و باشندگان محل اشتراک ورزیدند.

پروژه های شهر کندهار شامل ساخت و ساز آبرو ها، پیاده رو ها، پخته کاری کوچه ها و سلب ها میباشد که به طول 6592 متر آبرو ها، 485 متر پیاده رو ها، 1397 متر کوچه ها به شکل اساسی و معیاری اعمار و به طول 4711 متر روی آبرو ها سلب نصب میشود. به همین ترتیب، پروژه های شهر جلال آباد شامل کانکریت نمودن سرک های درجه دوم و سوم به طول 4000 متر، پخته کاری 2840 متر آبرو ها، ساخت 6 عدد پلچک های کانکریتی و 570 متر دیوار های استنادی میباشد.

هزینۀ مجموعی این 8 پروژه حدوداً 48 میلیون افغانی میباشد که 25 فیصد مصرف از طریق سهم مردمی میثاق شهروندی توسط مردم محل شورا های مربوط و باقیمانده مصارف آن توسط دولت افغانستان پرداخته میشود که در مدت شش ماه تکمیل میگردد.

قابل یادآوریست که حدود 9500 تن در ناحیه سیزدهم شهر کندهار از این پروژه ها مسفید خواهند شد و پروژه های شهر جلال آباد زمینۀ کاری را برای 81 تن (کارگر ماهر و غیر ماهر)  فراهم نمود که با تکمیل شدن آن (714) خانواده به طور مستقیم و حدود (3700) تن باشندگان به طور غیر مستقیم مستفید میشوند.