استقلالیت اقتصادی بانوان از دهلیز پروژه های معیشتی

27 جوزا سال 1398 هـ .ش
دفتر ولایتی برنامۀ ملی میثاق شهروندی شهر مزار شریف ولایت بلخ ، دومین نشست هماهنگی زنان را در سالون کنفرانس های این اداره تدویر نمود.
در این نشست که نمایندگان بانوان از 150 شورای انکشافی محلی حضور بهم رسانیده بودند ، روی موضوعات مهم اجتماعی ، دستاورد ها و فعالیت های یک ماه اخیر بانوان در سطح شوراهای گذر و انتخاب پروژه های معیشتی برای بانوان بحث و تبادل نظر نمودند. که در نتیجه 19 پروژه معیشتی سطح گذر اولویت بندی و انتخاب گردید.
قابل ذکر است که دفتر ولایتی برنامه ملی میثاق شهروندی شهر مزار شریف به صورت متواتر نشست های هماهنگی با بانوان شورا های 150 گانه را به گونۀ ماهوار به منظور ارتقای ظرفیت و تحلیل میزان آگاهی زنان از برنامه ، اهداف ، جایگاه زنان در جامعه و دستاورد های اخیر شان دایر مینماید.