آغاز کار عملی ساخت ۷باب مکتب تحت پروژه اقراء در ولایت بلخ

۱۹ جوزا ۱۳۹۸ - کار اعمار ۷ باب مکتب تحت چتر پروژۀ اقراء برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات به هزینۀ بیشتر از  ۳۳ میلیون افغانی میباشد، با حضور داشت محمد عیسی قدرت معین برنامه های وزارت احیا و انکشاف دهات، بشیر احمد توحیدی معاون ولایت بلخ، شاه ولی خان ولسوال دهدادی، عبدالباسط عینی رئیس احیا و انکشاف دهات، انجنیر لطف الله صافی مسؤول واحد اداری ولایتی برنامۀ ملی میثاق شهروندی وجمعی از متنفذین و بزرگان محل، در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ به گونۀ رسمی افتتاح گردید .

اعمار ۷  باب مکتب یاد شده که ۶، ۸ و ۱۰ صنفی میباشد، در سکتور معارف در ولایت بلخ زمینۀ بهره مند شدن هزارها کودک را از تعلیم و تربیه فراهم می‌کند. قرار است در مجموع ۱۶۷ باب مکتب تحت چتر پروژه اقراء برنامه ملی میثاق شهروندی در چهارده ولسوالی ولایت بلخ ساخته شود که از این میان ۹۲ باب شامل ساختمان جدید و متباقی آن تکمیل ملحقات مکتب مانند ساخت دیوار های احاطه، مبرزها، حفر چاه های آب آشامیدنی صحی و غیره می‌باشد.

بنابر هدایت خاص محمد اشرف غنی رییس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان به منظور معیاری سازی سیستم تعلیم و تربیه و ایجاد محیط سالم و شایستۀ تدریس در کشور، قرار است شش هزار مکتب تحت پروژهٔ افراء در کشور اعمار گردد که کار اعمار آن را برنامهٔ ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات به عهده دارد.

برنامۀ ملی میثاق شهروندی یکی از مهمترین برنامه های دارای اولویت حکومت میباشد که به هدف کاهش فقر، رشد اقتصادی اجتماعی روستا ها وشهرهای کشور به صورت متوازن وهمسان در ۳۴ ولایت افغانستان جهت رفاه وانکشاف مردم تطبیق میگردد.  باید متذکر شد که برنامۀ ملی میثاق شهروندی طی ده سال در سه مرحله تطبیق خواهد شد. برنامۀ ملی میثاق شهروندی با ارایۀ حد اقل خدمات معیاری منحیث یک بستۀ اساسی از سوی حکومت برای تمام شهروندان کشور تعهدیست میان حکومت و شهروندان و نیز برای ارایۀ بستۀ اساسی خدمات، وزارتخانه های ذیدخل با ایجاد یک راهکار جدید وهمه جانبه بطور مشترک در سکتور های مختلف فعالیت مینمایند.

 

رابطه:

برنامۀ ملی میثاق شهروندی

بکتاش مصور، مسؤول ادارۀ اطلاعات عامه

۰۷۰۰۶۶۰۵۶۴

b.musawer@ccnpp.org

ویب سایت:  www.ccnpp.org

فیسبوک:https://www.facebook.com/citizencharterafghanistan