آغاز کار عملی ساخت ۷ پروژهٔ انکشافی در ولایت بدخشان

۲۳ ثور ۱۳۹۸ - کار اعمار ۷ پروژۀ انکشافی برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات با صرف هزینۀ  ۱۲۹۴۰۸۷۰ افغانی  درقریه جات غلاوک، مظفری، سرپیشانی، بهارستان، درۀ قاق و نوآباد درۀ قاق در ولسوالی تشکان ولایت بدخشان به گونۀ رسمی افتتاح می گردد.

برنامۀ ملی میثاق شهروندی بخاطر رفاه وانکشاف مردم روستاها وشهر های کشور ایجاد شده است و یکی از مهمترین برنامه های دارای اولویت حکومت میباشد که به هدف کاهش فقر، رشد اقتصادی اجتماعی روستا ها وشهرهای کشور به صورت متوازن وهمسان در ۳۴ ولایت افغانستان تطبیق میگردد.  

بنا برهمین اصل اینک افتتاح وآغاز هفت پروژۀ یاد شده در سکتور های آبیاری زراعتی، تأمین آب شامیدنی صحی، حفظ الصحه وتعلیمات صحی در ولایت بدخشان زمینۀ بهره مند شدن بیش از ۸۵۰۸ نفر را در ۱۱۹۱ خانوادۀ بدخشانی از این خدمات مهیا میسازد. پروژه های متذکره  موجب میشود تا بیشتر از ۱۵۰۰ جریب زمین زراعتی اهالی قریه جات متذکره تحت آب آمده و همچنان و زمینۀ دسترسی مردم روستاهای ولسوالی تشکان به آب آشامیدنی صحی فراهم گردد.

باید یا د آور شد که برنامۀ ملی میثاق شهروندی طی ده سال در سه مرحله تطبیق خواهد شد. برنامۀ ملی میثاق شهروندی با ارایۀ حد اقل خدمات معیاری منحیث یک بستۀ اساسی از سوی حکومت برای تمام شهروندان کشور تعهدیست میان حکومت و شهروندان و نیز برای ارایۀ بستۀ اساسی خدمات، وزارتخانه های ذیدخل با ایجاد یک راهکار جدید وهمه جانبه بطور مشترک در سکتور های مختلف فعالیت مینمایند.

 

 

رابطه:

برنامۀ ملی میثاق شهروندی

مسؤول ادارۀ اطلاعات عامه ، بکتاش مصور

۰۷۰۰۶۶۰۵۶۴

b.musawer@ccnpp.org

ویب سایت:  www.ccnpp.org

فیسبوک:https://www.facebook.com/citizencharterafghanistan