فعالیت های پروژۀ شورای انکشافی گذر وړانگه درناحیه نهم شهر کندهار آغاز گردید

 

۲۴/ ثور / ۱۳۹۸

فعالیت های شورای انکشافی گذر وړانگه در ناحیه نهم شهر کندهار رسمآ آغاز گردید. اعضای این شورا بر اساس نیازمندی های خود پروژه تامین شبکه آب آشامیدنی را انتخاب نمودند که این شبکه از جانب برنامۀ ملی میثاق شهروندی توسعه می یابد.

در مراسم افتتاحیه محترم حیات الله حیات والی کندهار، سرپرست شاروال کندهار، رئیس ریاست آب رسانی، واحد مدیریت ولایتی میثاق شهروندی، مؤسسه همکار، اعضای شورا و مردم محل اشتراک ورزیده بودند.

پروژۀ توسعه شبکه آب آشامیدنی به طول 22132 متر میباشد که از طریق شورای انکشافی گذر وړانگه  برنامۀ ملی میثاق شهروندی تطبیق میگردد و از طریق آن برای 1085 خانواده به طور مستقیم دسترسی به آب آشامیدنی پاک تامین خواهد شد.

والی کندهار افزود آب ضرورت اولیه و عنصر مهم زندگی میباشد بناً ما با برنامۀ ملی میثاق شهروندی در ارائه خدمات به مردم محل هر نوع همکاری مینماییم. مردم محل از این پروژه اظهار خوشنودی نموده و فرمودند که آنها به آب آشامیدنی پاک دسترسی ندارند که با تطبیق این پروژه یکی از مشکلات اساسی آنها مرفوع میگردد.