پیشرفت کارهای پروژه شورای انکشافی دوستی در گذر اول مربوط ناحیه نهم شهر کندهار

کارهای عملی پروژه شورای انکشافی دوستی در گذر اول مربوط ناحیه نهم شهر کندهار جریان دارد، پروژه مذکور که شامل پخته کاری کوچه ها، پیاده روها و جویچه ها میباشد، به اساس نیازمندی های مردم محل مذکور در نظر گرفته شده است.

برای شورای انکشافی دوستی که متشکل از 201 خانواده میباشد، از سوی برنامه ملی میثاق شهروندی حداقل خدمات معیاری عرضه خواهد گردید. پروژه یاد شده که تقریبا 10 فیصد کارهای آن تکمیل شده است، با هزینه 6.2 میلیون افغانی، در حدود 427 متر کوچه ها، 216 متر جویچه ها و 1777 متر پیاده روها به طور اساسی ساخته خواهد شد.

مردم محل گفتند که با مشکلات زیاد روبرو بودند، اما از طریق برنامه ملی میثاق شهروندی مشکلات مردم تاحدی حل گردیده است هم چنان افزودند که تعداد زیادی از جوانان بیکار به کار گماشته شده اند.