کنفرانس ملی انکشاف کوچی ها زیر چتر برنامه ملی میثاق شهروندی

۱۰ ثور ۱۳۹۸ - وزارت احیا و انکشاف دهات در هماهنگی با اداره مستقل ارگانهای محلی، کنفرانس ملی برنامه انکشاف کوچی ها را زیر چتر برنامۀ ملی میثاق شهروندی، در ارگ ریاست جمهوری برگزار کرد. ۷۰۰ تن از نماینده های کوچی ها از سراسر افغانستان درین کنفرانس اشتراک نموده و روی تطبیق همه جانبه برنامه انکشاف کوچی ها که قرار است از طریق برنامه ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات تطبیق گردد، بحث کردند.

برنامه ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات، انکشاف همه شمول و حسابدهی را در تمامی فعالیت های خویش بهبود بخشیده و گروه های آسیب پذیر مانند زنان، جوانان، عودت کننده گان، بیجاشده گان داخلی، افراد دارای معلولیت، فقرا و سایر اقشار آسیب پذیر را توانمند می سازد تا صدای آنها شنیده شده و زندگی آنها تغییر مثبت نماید. هدف برنامه ملی میثاق شهروندی، بهبود زیربناهای اساسی و ارایه بهتر خدمات اجتماعی، ایجاد وحدت و کاهش فقر برای قریه ها از طریق  تقویت شورا های انکشافی و ارایه خدمات بر اساس اولویت های مردم آسیب پذیر، می باشد.  

کوچی های افغانستان از جمله اقشار آسیب پذیر درکشور بوده که برای انکشاف اقتصادی و اجتماعی آنها طی سالیان متمادی توجه اندکی صورت گرفته است. عدم توجه به اولولیت های انکشافی کوچی ها سبب عدم دسترسی کوچی ها به خدمات با کیفیت و سهم فعال آنها در برنامه های انکشافی گردیده است.

برنامه انکشاف کوچی ها از طریق برنامه ملی میثاق شهروندی وزارات احیا و انکشاف دهات قرار است ۹۰۲ شورای انکشافی قریه (ایلبند) را برای کوچی های کشور از طریق پروسه انتخابات شفاف و دیموکراتیک ایجاد نماید تا کوچی های افغانستان بتوانند از خدمات انکشافی برنامه ملی میثاق شهروندی برای مدت چهار سال ( ۲۰۱۸ الی ۲۰۲۲) مستفید گردند.

به اساس استراتیژی وزارت احیا و انکشاف دهات برای انکشاف کوچی ها که اخیرآ در نتیجه نشست های مشورتی و پروژه آزمایشی از زندگی کوچی ها تدوین شده است، برنامه ملی میثاق شهروندی این خدمات را برای شوراهای انکشاف ایلبند های کوچی ارایه میدارد: تهیه آب آشامیدنی صحی ( شامل شبکه های آب آشامیدنی پاک، ذخیره های آب آشامیدنی، ذخیره های آب برای استفاده برای مواشی آنها و غیره)؛ تهیه انرژی برق/انرژی قابل تجدید ( برق آفتابی، دستگاه کوچک برق آبی، بیوگاز یا برق بادی )؛ و ترانسپورت ( بیشتر به پروژه های پرداخته میشود که کوچی ها مشترکآ از آن مستفید گردند.)

قابل یادآوری است که برنامه ملی میثاق شهروندی به منظور تطبیق برنامه انکشاف کوچی ها، در ابتدا یک سلسله نشست ها و ورکشاپ های مشورتی را با نماینده های کوچی ها در سال ۲۰۱۷ انجام داد. به تعقیب آن پروژه آزمایشی را به شمول ایجاد پنج شورای انکشافی قریه برای کوچی ها در چهار ولایت کشور ( زابل، پکتیا، جوزجان و کاپیسا ) تطبیق نمود که وضعیت زندگی کوچی ها، ساحات تحرک آنها و مسیر حرکت آنها در جریان چهار فصل سال مشخص گردید. سپس به اساس تمامی این یافته ها چارچوب همه جانبه از زندگی کوچی ها در سند استراتیژی وزارت احیا و انکشاف دهات برای انکشاف کوچی ها تدوین گردید که بر اساس آن برنامه ملی میثاق شهروندی قرار است برنامه انکشاف کوچی ها را تطبیق نماید.

برای معلومات بیشتر با ما به تماس شوید:

بکتاش مصور،

مسوول روابط عامه، برنامه ملی میثاق شهروندی

 وزارت احیا و انکشاف دهات

شماره تماس: ۷۰۰۶۶۰۵۶۴

ایمیل: b.musawer@ccnpp.org

ویب سایت ها :www.mrrd.gov.af  و  www.ccnpp.org

صفحه فیسبوک: citizencharterafghanistan