موثریت شورا های انشکافی در محلات

تاریخ: 17 اپریل 2019

شورای انکشافی محلی حسن باصری که در گذر اول ناحیه هفتم شاروالی جلال آباد موقعیت دارد، بتاریخ 19-06-1397 تحت برنامه ملی میثاق شهروندی تاسیس گردید، که شامل 246 خانواده میباشد.

قبل از ایجاد این شورا، یک تن از باشندگان این محل بنام حاجی نسیم مبلغ 300 افغانی را جبراً از رانندگان موتر های که ریگ و جغل را  برای باشندگان محل جهت ساخت و ساز تعمیر های آنها رسانده و تخلیه می کرد، اخذ می نمود. رانندگان موتر هنگامیکه مواد را به مردم محل انتقال میدادند این مبلغ از آنها اهالی حصول مینمودند، که این عمل باعث افزایش هزینه مردم محل بدون کدام دلیل می شد.  

در جریان تطبیق برنامۀ ملی میثاق شهروندی، برای اعضای شورا های انکشافی محل آموزش های هئیت اداری ارائه گردیده و برای آنها توضیحات داده شد تا آنها جلسات منظم را برگزار نمایند و در مورد موضوعات و مسائل محلی فراتر از برنامۀ ملی میثاق شهروندی نیز بحث نمایند. اعضای شورای انکشافی محل با در نظرداشت مسؤلیت و صلاحیت شان جلسات منظم را برگزار مینمودند.  در یکی از جلسات موضوع اخذ پول اجباری از رانندگان نیز مطرح گردید. اعضای شورای انکشافی محل تصمیم گرفتند تا با حاجی نسیم ملاقات نموده و وی را توصیه نمایند تا این عمل غیر قانونی را دیگر انجام نه دهد و آنها تصمیم گرفتند که دیگر وی را  اجازه  ندهند تا در داخل محل این عمل را ادامه دهد.

در نتیجۀ تلاش های اعضای شورای انکشافی محل در حال حاضر هیچ رانندۀ پول های غیر قانونی را به موصوف نمی پردازد و هیچ عضو محل هزینه اضافی و بدون کدام دلیل را متحمل نه میگردد. هزینه تخلیه و یا بارگیری 300 افغانی کاهش یافته که یک تغیر مثبت است و دلیل عمدۀ آن برنامه ملی میثاق شهروندی میباشد و در عین حال کار های اداره محلی در شورا نیز به طور قابل ملاحظه بهبود یافته است.

مردم محل از اعضای شورای انکشافی محل و برنامه ملی میثاق شهروندی از خلاقیت و ابتکارات که مردم فقیر محل را در حل مشکلات کمک مینماید، قدردانی به عمل آوردند.