«اگر دولت یک قدم برای نزدیک شدن به ما بردارد ما ده قدم برای تسریع این روند بسوی دولت برمیداریم»

شورای انشکافی محلی اتفاق نمبر 2 000

در ادامه تطبیق پروژه های انکشافی محلی در شهر مزار شریف ولایت بلخ ؛ برنامه ملی میثاق شهروندی کار کانکریت ریزی شورای انکشافی محلی اتفاق نمبر 2 را که در ناحیه دهم شهر مزار شریف موقعیت دارد ؛ روی دست گرفت.

اهالی شورای انکشافی محلی به برنامه ملی میثاق شهروندی ، رهنمود ها ، اصول و قواعد آن پا بندی ، احترام و تعهد دارند، آنها مردمان زحمت کش و پر تلاشی هستند و مانند سایر شورا های محلی ، اکثریت اهالی آن از لحاظ اقتصادی جزء طبقات پایین جامعه هستند.
در حدود ۲۴۵ خانوار در محدودۀ این شورا زندگی میکنند ، مردم متمدن ، عدالت پسند و ترقی خواه هستند ، در کار های اجتماعی ـ انکشافی محل شان پیش قدم بوده و در تمام مراحل کاری برنامه هماهنگی مداوم و مقاوم داشته اند.
اهالی این شورا همانگونه که از نام شورای شان پیداست در اتفاق و همدیگر پذیری زبان زد اهالی دور وبر خود میباشند ، به قول عبدالقدیر رییس شورای مزبور :«  ما مردم فقیر و تنگدست هستیم ، اما قدر ترقی و پیشرفت را میدانیم ، از ما که گذشته است ، یا خوب یا بد عمر مان گذشت اما حد اقل باید به فرزندان خود یک محل خوب و معیاری به ارث بگذاریم.» آقای عبدالقدیر در حالیکه لبخند رضایت به لب هایش ترسیم شده بود افزود :« حالا خوشحال هستیم
_ از اهالی بخاطر همکاری های شان ، از برنامه میثاق شهروندی بخاطر تلاش های بی دریغ شان و از دولت بخاطر زمینه سازی و حمایت شان از این برنامه یی که واقعا ملی است »
برنامه میثاق شهروندی باتوجه به اصل رهنمود عملیاتی خود متعهد به عرضۀ حد اقل خدمات معیاری به مردم ، بدون در نظرداشت ملیت ، اقلیت ، اکثریت ، نژاد ، رنگ ، مذهب و ... است ؛ همه را به یک چشم دیده و به عنوان یک افغان ،  شایسته مستفید شدن از دولت و فرصت های موجوده به گونۀ مساویانه و عادلانه میداند. آقای عبدالقدیر رییس شورای یاد شده میگوید :« حقیقت این است که در اوایل هیچ نوع امیدی به دولت ، ارگانهای حکومت ملی و محلی نداشتیم و روز به روز از دولت متنفر شده و دوری میجستیم اما با آمدن برنامه میثاق شهروندی و عمل نمودن به وعده های داده شده به ما ؛ رفته رفته دو باره به دولت خود باورمند شدیم و فعلا خود مانرا شریک دولت و جز دولت میدانیم ما از طریق برنامه میثاق شهروندی ، گویا مشترکا بادولت بخاطر بهسازی سرک های مان کار کردیم ، از نیروی بشری تا نیروی اقتصادی برنامه را حمایت کردیم سهم ۲۵٪ از ما طلب کردند اما ما در عوض ۳۶٪ سهم مردمی جمع آوری کردیم.» او در ادامه صحبت هایش با اندکی تامل گفت :« دولت اگر یک قدم بخاطر نزدیک شدن بسوی  ما بردارد ما ده قدم برای نزدیک شدن به سوی دولت برمیداریم
تمام کمیته های فرعی این شورا فعال بوده و طبق تقسیم اوقات و پلان های از قبل تعین شدۀ شان عمل میکنند به گونۀ مثال کمیته فرعی حفظ محیط زیست برای جلوگیری از ازدیاد کثافات در محل ، استفاده از پاکت های تکه یی را بجای پاکت های پلاستیکی به اهالی محل پیشنهاد داده که مردم نیز با علاقمندی و اشتیاق پذیرفتند. در پهلوی آن این کمیته کمپاین غرس نهال را راه اندازی نموده و در آغاز سال نو ده ها نهال را غرس  نمودند.