ایجاد کمیته های مدیریتی برنامه ملی میثاق شهروندی در ولایت بلخ

۲۰ حمل ۱۳۹۸ هـ .ش – کمیته مدیریت ولایتی برنامه ملی میثاق شهروندی در سطح ولایت و ولسوالی های ولایت بلخ ایجاد گردید.
هدف از ایجاد این کمیته ها بهبود هماهنگی و نزدیکی کاری میان شورا های انکشافی قریه / محلات با واحد های اداری شرکای کاری برنامه ملی میثاق شهروندی در ولسوالی هاا و ولایات میباشد.
کمیته های مدیریت میثاق شهروندی متشکل از ریاست های احیا و انکشاف دهات ، معارف ، صحت عامه ، زراعت ، آبیاری و مالداری و نماینده های از شورا های انکشافی بوده که تحت ریاست والی در سطح ولایت و ولسوال ها در سطح ولسوالی ها مدیریت میگردد.

کمیته های مدیریت میثاق شهروندی هماهنگی بیشتر را میان واحدهای ذیربط اداری در ولایات و ولسوالی ها وشورا های انکشافی بوجود آورده و ارایه خدمات را بهبود و تسهیل می بخشد. همچنان مشکلات کلان قریه ها / محلات که راه حل آن خارج از سطح توانایی و حیطه صلاحیت شورا های انکشافی میباشد ، توسط کمیته های مدیریتی در ولایت و ولسوالی ها حل می گردد. کمیتۀ مدیریتی بصورت مداوم جلسات هماهنگی را برگزار می نمایند تا اطمینان حاصل شود که مقامات در ولایات از عملی شدن پروژه نظارت داشته ، معیار های میثاق شهروندی در اجرای پروژه ها درنظر گرفته می شوند و موضوعات مهم از لحاظ ارایه خدمات که توسط نمایندگان منتخب مشخص شده اند در نظر گرفته و حل میشود.
در ادامۀ این جلسه جناب عبدالباقی پوپل معین محترم شاروالی های اداره مستقل ارگانهای محلی – افغانستان پیرامون برنامه ملی میثاق شهروندی و دستاورد های این برنامه صحبت های مفصل نموده افزوده اند : برنامه ملی میثاق شهروندی زمینه رشد متوازن در سطح شهرها و روستا ها را مساعد ساخته چنانکه در شهر مزار شریف نمونه های بارز آن را مشاهده میکنیم که محصول این فعالیت های برنامه سبب بهبود عرضه خدمات در سطح محلات شده و باعث بلند رفتن میزان عواید شاروالی ها در سطح کشور گردیده است.
قسمیکه در نواحی تحت پوشش برنامه ملی میثاق شهروندی در شهر مزار شریف عواید شاروالی در حدود ۲۳ تا ۲۵ % افزایش یافته است.

آقای حیات الله فاضل ، نماینده برنامه ملی میثاق شهروندی در مورد دستاورد های کلیدی این برنامه در سطح روستاها و ولایت بلخ صحبت نموده گفتند :" تاکنون۲۸۸  شورای انکشافی قریه در این ولایت تشکیل گردیه است. ۳۴۶ پروژه در حال اجرا میباشد که ازاین میان دها پروژه به بهره برداری سپرده شده است، بیش از ۱۶۰ میلیون روزکاری برای کارگران چهار کنت ، خلم و مارمل مستفید گردیده اند. وی همچنان افزود که قرار است ۱۶۷ باب مکتب توسط پروژه اقرا در ولایت بلخ اعمار گردیده و برای ۷۳ مکتب دیگر که ضرورت به ساخت ملحقات مانند تشناب ، دیوار های محافظوی ، چاه آب و غیره میباشد.  این ملحقات اعمار خواهد گردید.

آقای داکتر صبغت الله غزنوی رییس
بخش شهری برنامه ملی میثاق شهروندی در مورد دستاورد های کلیدی این برنامه در سطح شهر ها صحبت نموده گفتند :" برنامه ملی میثاق شهروندی که در مزار شریف چهار ناحیۀ هفتم ، هشتم ، نهم و دهم را تحت پوشش قرار داده است و تا اکنون ۱۵۰ شورای انکشافی محلی در این ولایت ایجاد و ۱۵۵ پروپوزل طرح و تصویب گردیده است که ۵ پروژه آن آب یک پروژه آن برق و بقیه ۱۴۹ پروژه آن کانکریت ریزی سرک میباشد. که از جملۀ این ۱۵۵ پروژه در حدود ۹۷ پروژه آن در حال اجرا بوده و ۶ پروژه آن که کانکریت ریزی سرک میباشد ، تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

برنامه ملی میثاق شهروندی یک برنامه ملی بین الوزارتی بوده که خدمات حد اقل معیاری را در بخش روستایی (۱۲۳ ولسوالی ، ۳۴ولایت ) در عرصۀ دسترسی به آب آَشامیدنی ، معارف  ، صحت،  دسترسی به سرک های ابتدایی ، سربند ها، سیفون ها و ذخیره گاه های آب ، کانال های آبیاری و دیوار های استنادی ، ساخت پل و پلچک ، فراهم آوری برق (انرژی قابل تجدید ) و در بخش شهری (  ۴ شهر هرات ، کندهار ، ننگرهار و مزار شریف ) خدمات توسعه سرک و جویچه ها، پارک و ساحات تفریحی ، مدیریت فاضلات ف شماره گذاری خانه ها ، پروژه های معیشت برای خانم ها و دسترسی به زیربناهای شهری ، را انجام میدهد.