جذب همکاری و کمک های دفاتر جهت اشتغال زایی برای افراد نیازمند

شورای انکشافی صلح در ناحیه سیزدهم شهر هرات بعد از تشکیل و انجام قدمه های پلان انکشافی (PLA) شناخت کاملی از اهالی محل مربوطه پیدا نمودند که با استفاده از آن توانستند که همکاری دفاتر دیگری چون (IOM & OIM) را جلب نموده و برای افراد نیازمند در بخش اناث و ذکور کورس های حرفوی و مصروفیت شغلی را ایجاد نمایند.

این شورای انکشافی از 220 خانوار (626 مرد و 739 زن) در ناحیه سیزدهم شهر هرات توسط برنامه ملی میثاق شهروندی در ماه عقرب سال 1396 از 11 واحد انتخاباتی ایجاد شده که 22 نفر عضو دارد. پس از اینکه، ابزار قدمه های پلان انکشافی (تحلیل معیشت، جنتری موسومی، کوزه سوراخ و تحرک اجتماعی زنان) توسط برنامه ملی میثاق شهروندی برای شورای صلح برگزار گردید، این شورا با استفاده از ابزار قدمه های پلان انکشافی وضعیت محل خویش را به بررسی گرفته و توانسته اند که اشخاص نیازمند و همچنان اشخاص که دارای توانایی کار میباشند را شناسائی و برای حل آن اقدام نمایند.

بعد از مدتی که به دفاتر داخلی و خارجی زیادی مراجعه نمودند، توانسته اند توجه و همکاری دو موسسه (IOM & OIM) را جلب نمایند و دو صنف آموزشی حرفوی 6 ماهه را برای افراد نیازمند در بخش ذکور و اناث راه اندازی نمایند. که فعلا به تعداد 15 نفر آقا در بخش کت شلوار و واسکت دوزی و 15 نفر خانم در بخش پرده دوزی مصروف یادگیری میباشند. معاش دو نفر استاد (فی نفر مبلغ 15000 افغانی در ماه) و کرایه خانه (در ماه 5000 افغانی) توسط دفاتر ذکر شده پرداخت میگردد و قرار است در ختم دوره آموزشی برای هر نفر یک بسته از وسایل مورد ضرورت کار شان به ارزش 130000 افغانی کمک شود تا بتوانند برای شان به اساس حرفه که یاد میگیرند شغل ایجاد نموده و کار نمایند.

سید محمد حسینی رئیس شورای انکشافی صلح میگوید" ما از برنامه ملی میثاق شهروندی یاد گرفتیم چطور افراد نیازمند که در محل ما زندگی میکند را بشناسیم، چطور از طریق شورای ایجاد شده با دفاتر دیگر ارتباطات خویش را برقرار سازیم و مشکلات را در سطح محل شناسائی نماییم و برای حل آن از طریق موسسات و دفاتر دیگر اقدام نماییم."

برنامه ملی میثاق شهروندی ضمن بهبود عرضه خدمات زیر بنائی و خدمات معیاری اساسی از طریق ایجاد و تقویه شوراهای انکشافی محلی به منظور انکشاف متوازن و پایدار محلی، تامین ایمنی، کاهش خشونت و فقر در محلات در قسمت ظرفیت سازی شوراهای انکشافی محلی و ایجاد ارتباطات  نیز خدمات موثری را ارائه مینماید.