آغازکار نخستین پروژۀ برنامۀ ملی میثاق شهر وندی درولایت کنر

کنر-  ۸ حمل ۱۳۹۷

کار تطبیق عملی نخستین پروژۀ برنامۀ ملی میثاق شهروندی امروز توسط محترم مجیب الرحمن کریمی وزیر احیا وانکشاف دهات در قریۀ کوتگی کوزکلی ولسوالی نرنگ ولایت کنر، افتتاح وآغاز گردید.

این پروژه کانال آبیاری وسربند میباشد که (۱۸۲۱۰۰۰) افغانی هزینه داشته و درمدت چهار ماه به پایۀ اکمال میرسد. با تکمیل و بهره برداری از این پروژه حدود ( ۴۵۰) جریب زمین زراعتی تحت آب آمده و زمینهایی که قبلاً کاملاً از کشت وزراعت بازمانده بودند دوباره احیا شده و مورد بهره برداری روستاییان قرار میگیرد و به این ترتیب دررشد زراعت و ازدیاد حاصلات مردم قریه تأییرات چشمگیری رونما خواهد شد. باید گفت که کانال مذکور، به طول ( ۱۴۲۳) متر احداث میگردد و ۳۰۳ خانواده از مزایای آن مستفید میگردند.

وزارت احیا و انکشاف دهات با مدیریت و پوشش روستایی برنامۀ ملی میثاق شهروندی در۳۴ ولایت کشور گامهای اساسی انکشاف اقتصادی و اجتماعی را درروستاهای افغانستان می بردارد که  یکی از نمونه های آن آغاز کار همین پروژۀ کانال آبیاری زراعتی وسربند در سطح کشور است وامید میرود که رفاه اقتصادی واجتماعی نسبی روستاییان قریۀّ مذکور را موجب گردد.

محترم مجیب الرحمن کریمی وزیر احیا وانکشاف دهات در مراسم افتتاح کار این پروژه اظهار داشت:

« برنامۀ ملی میثاق شهروندی اساساً طرح جلالتمآب رئیس جمهور افغانستان بوده و پیام آور رشد اقتصادی واجتماعی مردم سراسرکشور میباشد . ما با عملی نمودن این برنامه،  کوشش خواهیم کرد که نسل آیندۀ خود را از مشکلات اقتصادی و اجتماعی، تا حد امکان  رهایی بخشیم .

درسال گذشته ۴۵ پروژۀ انکشافی عام المنفعه از سوی وزارت احیا وانکشاف دهات درولایت کنر به پایۀ اکمال رسیده و کار ۴۵ پروژۀ دیگر نیزجریان دارد. »

برنامۀ ملی میثاق شهروندی در سال ۱۳۹۷ از جملۀ ۳۳۸ پروژه ، ۱۳۲ پروژۀ آنرا عملی خواهد کرد که درولایت کنر ، ۲۱۵،۹ ملیون افغانی هزینه از سوی دولت و دوملیون افغانی  سهم مردم را دربرخواهد گرفت .

حبیب الله  یکی از باشنده گان قریۀ کوتگی کوزکلی درارتباط احداث کانال آبیاری مذکورمیگوید :

« ازمدت زیادی بدینسو زمینهای زراعتی من نسبت نداشتن آب و تخریب کانال آبرسانی قبلی از زراعت باز مانده بود ومن به مشکلات بزرگ اقتصادی گرفتار بودم . ان شاالله اکنون که پروژه عملی گردد ، خواهم توانست از  زمین خود حاصل زیاد گرفته وازمشکلات رهایی یابم .»

 

یکی از اهداف برنامۀ ملی میثاق شهروندی همانا ارایۀ خدمات حداقل معیاری به شهروندان کشور وکاهش فقر میباشد که این هدف در عرصه های آب آشامیدنی ( برای هر ۲۵ خانواده یک منبع آب که ظرفیت تهیۀ ۲۵ لیتر آب را برای یک شخث دریک شبانه روزخواهد داشت)، معارف ، صحت،  دسترسی به سرک های ابتدایی ( به فاصلۀ دو کیلو متر از نزدیکترین سرک اساسی) ، سربندها ، سیفون ها و ذخیره گاه های آب به ظرفیت ۱۰۰۰۰متر مکعب آب ، فراهم آوری برق (انرژی قابل تجدید) ۱۰۰ وات برای هرخانواده ، وغیره خدمات حد اقل معیاری به تحقق خواهد رسید.