و محل ما را به یک محیط زیبا ، مصئون و عاری از خطر فقر و عقب افتادگی مبدل نمود

شورای انکشافی محلی انصاری هفتم حصۀ دوم ، گذر عصر نوین ناحیۀ هفتم  شهر مزارشریف 

مردم این شورا در اوایل به دلیل فقر و تنگدستی، در گیر زندگی و مشکلات فردی خانوادگی خود بودند و راه های بیرون رفت از مشکلات را تنها برای خودشان جستجو میکردند و از بدی تقدیر و شومی نفاق و عصبیت نتوانستند به چنان راه ها دست یابند.
اما با ایجاد شورای انکشافی محلی در واقع چتری برای این اهالی ایجاد گردید که همه مردم را زیر آن جمع نمود و تدویر ورکشاپ های آموزشی در واقع روزنه های شفاف یک آیندۀ مطمئن را برای اهالی این شورا نوید داد.
به قول
یکی از بانوان این شورا  قبل از این که برنامه ساحۀ مارا تحت پوشش قرار بدهد ؛ ما در یک محل بودیم ولی هیچ کدام ما خود مانرا مالک و مسئول آن نمی دانستیم و سختی روزگار چنان اعتماد به نفس مارا خدشه دار نموده بود که دیگر توانایی تملک جستن بر چیزی را که ملکیت مان بود حتی نداشتیم ولی وقتی شورا تشکیل شد تمام مرد ها و زن ها را دور هم جمع کرد به ما مسئولیت های مانرا نسبت به خود ما و محل ما آموزش داد راه های حل کردن مشکلات مانرا به ما نشان داد و از محل ما یک محیط زیبا ، مصئون و عاری از خطر فقر و عقب افتادگی ساخت.
هرچند مشکلات و چالش های مردم این شورا زیاد بود اما با توجه به نیاز های اولویت بندی شدۀ آنها دفتر ولایتی برنامه ملی میثاق شهروندی شهر مزار شریف پروژۀ کانکریت ریزی سرک را با انتخاب مردم  محل  در اولویت کاری خود قرار داد که همین اکنون کار آن نیز جریان دارد و در این جریان و قبل از آن نیز کارمندان ، آموزگاران و تیم های آگاهی دهی اجتماعی دفتر ولایتی برنامه ملی میثاق شهروندی و موسسه همکار  به گونۀ منظم از اهالی این شورا دیدن نموده و آموزش ها و آگاهی های لازم را به آنها میدهند.
کمیته های فرعی این شورا نیز فعال بوده و تا اکنون ۴۰۰ خانواده را به سطح گذر آموزش های حفظ الصحه داده اند ، کمیته فرعی حفظ محیط زیست این شورا مشغول غرص نهال میباشند ، و با انگیزه گرفتن از اصل سهم مردمی برنامه ملی میثاق شهروندی اهالی این شورا جمع شورا های مرتبط با گذر عصر نوین همه با هم متحدانه با کمک مالی خود شان بوسیله جمع آوری سهم مردمی دو حلقه چاه را حفر نموده و ۵ حلقۀ چاه دیگر را ترمیم نموده اند  و یک تن از اهالی منطقه را آموزش فنی داده اند تا در موقع نیاز چاه های تخریب شده را ترمیم نماید.
به دلیل رفع نیازمندی های صحی ، کاری و اجتماعی خانواده های فقیر و تنگدست این شورا ، اعضای شورای محلی با تفاهم بین هم ۲۰۰،۰۰۰ افغانی را جمع آوری نموده و صندوق اعانه ایجاد کردند و از صندوق مذکور برای خانواده های که توان مالی برای کار کردن و یا مداوا کردن مریضان شانرا ندارند قرض بدون سود توزیع می نمایند.
همانطوری که قبلا یاد آور شدیم تعداد کثیری از جوانان و دختران در این شورا بی سواد میباشند اما یک عده از بانوان باسواد این شورا برای مبارزه با پدیده بیسوادی و از بین بردن آن از میان بانوان این محل دست به ایجاد کورس های سواد آموزی زده و یک تعداد از بانوان بیسواد را آموزش میدهند.
در ضمن زنان شورای انکشافی انصاری هفتم دست به ایجاد صندوق های پس انداز و قرض الحسنه برای بانوان این شورا زده اند و اینک در پهلوی همکاری و هماهنگی مداوم و مقاوم با برنامۀ ملی میثاق شهروندی در راستای انجام هرچه بهتر پروژۀ انکشافی محل شان روی پروژه های عام المنفعه که حاصل سرمایه گذاری خود شان میباشد نیز توجه بیشتر از پیش دارند.  
قابل یاد آوریست که اهالی این شورا جمع شورا های مرتبط با گذر عصر نوین در نصب یک ترانسفامر تقویتی با گنجایش ۲۶۰ کیلوات برق در سطح شورای گذر نیز سهم فعال مالی و نیروی بشری ‌داشتند.