میثاق شهروندی آغازی ـ برای پایان یک تراژیدی

ایوب خان مهمند رییس شورای انکشافی انصاری ها، مرد زحمتکش و پر دستاوردی هست ، از زمانی که به عنوان رییس شورای انصاری ها انتخاب شده تا اکنون کمک های زیادی از سازمانهای مخلتف دولتی و غیر دولتی برای مردم شورای انکشافی محلی انصاری ها جمع آوری نموده است.
به قول خودش زمانی که برنامۀ میثاق شهروندی ساحه شانرا تحت پوشش قرار داد و شورا تشکیل شد موارد زیادی از راه های خدمت رسانی برای مردم را از این برنامه فرا گرفته و با انگیزه گرفتن از این برنامه  بسیاری از فعالیت های انکشافی را خودشان با پرداخت سهم مردمی و تا اندازه یی از کمک های سازمان های دولتی و غیر دولتی برعلاوه کمک های مالی برنامه ملی میثاق شهروندی انجام داده اند.
احالی شورا مانند یک تیم بزرگ و یک دست عمل نموده و در سطح محل شان تغیر ایجاد میکنند یکی از اعضای شورای مذکور زمین خود را وقف مکتب نمود و رییس شورا برای ساختن مکتب تلاش نهایی خودرا کرد  و توانستند همه متحدانه با همکاری ارگانهای دولتی و غیر دولتی ، مکتبی به نام بی بی ثناور اعمار نمایند مکتبی که هنوز یک تعداد صنف هایش چوکی ندارد و شاگردان روی فرش می نشینند ؛ شاگردان این مکتب عضو خانواده های فقیری هستند که توان مالی برای براورده ساختن نیاز های معیاری تعلیم و تربیه را ندارند رییس این شورا تلاش نموده و برای شاگردان مکتب مذکور قلم ، کتابچه و بیک مکتب فراهم نموده است.
 بی بی ثناور نام مکتبی که کمتر با معیار های یک مکتب شهری برابر است اما معلمان مهربان این مکتب با نادیده گرفتن تمام مشکلات ،‌ روزانه مصروف تربیۀ بیش از ۴۰۰ شاگرد از طبقه ذکور و اناث  میباشند و نسبت به آیندۀ‌ خود و شاگردان شان خوشبین هستند.
آقای مهمند برای بانوان بیسواد و کم سواد شورای متذکره نیز زمینه های خود کفایی را با تدویر کورس های خیاطی مهیا نموده است. اکنون یک تعداد از این بانوان به خود کفایی رسیده اند رییس این شورا محاصل کاری این بانوان را در نمایشگاه هایی که از قبل  زمینه سازی می نماید به وسیله خود این بانوان به فروش رسانیده و به آنها حس توانایی کار کردن و خودکفا بودن را میدهد.
به قول آقای مهمند : برنامۀ ملی میثاق شهروندی آغاز خوبی بود برای ما و مارا درست سمت دهی نمود. در قدم نخست برای ما راه هایی پیشرفت و توسعه را نشان داد ؛ ما به ماهی گرفتن از دست کسی نیاز نداشتیم ما نیازمند این بودیم که کسی به ما فن ماهیگیری را یاد بدهد و میثاق شهروندی این کار را به درستی و صداقت انجام داد.