کار عملی دو پروژه به سطح شوراهای دو گذر در ناحیه هشتم شهر جلال آباد آغاز گردید

۲ حوت ۱۳۹۷ - از سوی برنامه ملی میثاق شهروندی در ناحیه هشتم شهر جلال آباد در پهلوی پروژه اعمار سرک های درجه دوم و جویچه ها،  پروژه آموزش خیاطی برای زنان مربوط شورا های گذر اول و دوم نیز تقریبا به ارزش 27 میلیون افغانی در حضور مسوولین برنامه و تعداد کثیری از باشنده گان محل آغاز گردید.

کار پروژه های مذکور در مدت شش ماه تکمیل خواهد گردید که از این طریق نه تنها به تعداد 2300 خانواده به طور مستقیم و بیشتر از 10 هزار تن باشنده گان گذر مذکور به طور غیر مستقیم مستفید میشوند بلکه روز کاری برای 2520  تن کارگر ماهر و  12250  تن کارگر غیر ماهر ایجاد نموده است.

قابل یاد آوریست که پروژهای مذکوردو بخش دارد که بخش اول آن اعمار سرک های درجه دوم و جوبچه ها به ارزش بیست و چهار میلیون یکصدوبیست هزار افغانی و بخش دوم آن آموزش خیاطی برای 300 تن زنان از طریق 30 تن اساتید بخش اناث به ارزش دو میلیون ششصد و هشتاد هزار افغانی میباشد.

در پروژه های  شورای گذر سهم مردم  شامل نمیباشد و تمام هزینه آن از سوی دولت افغانستان از طریق برنامه ملی میثاق شهروندی پرداخت میگردد.