گزارشی از جریان کار پروژه انکشافی شبکه آبرسانی

۶ دلو ۱۳۹۷ - راهای انکشافی توحید و اخوت در گذر چهارم ناحیه پانزدهم شهر هرات در همسایگی هم واقع شده و تعداد خانوار در این شورا ها  467 خانه (4255 نفر که از جمله 2102 مرد و 2153 زن) میباشد.

نبود آب آشامیدنی صحی یکی از مشکلات عمده این دو محل را تشکیل میدهد که برای رفع نیازمندی های شان از چاه های دستی که دارای آب شور میباشند استفاده میکردند. از همین رو در زمان تشکیل پلان انکشافی و الویت بندی پروژه ها هر دو شورای انکشافی به توافق هم ایجاد شبکه آبرسانی را پیشنهاد نمودند که توسط برنامه ملی میثاق شهروندی تائید و کار آن شروع گردیده است.

این پروژه آبرسانی به طول 13,812 مترطول، حفر یک حلقه چاه به عمق 150 متر و ایجاد یک ذخیره آب به حجم 400 متر مکعب با هزینه مجموعی 12,612,686 افغانی (سهم برنامه 9,380,000 و سهم %25 مردم 3,232,686) در مدت 9 ماه تکمیل میگردد که تا اکنون در حدود %50 کار آن پیش رفته است. که با تکمیل این پروژه انکشافی 4255 نفر از آب آشامیدنی صحی مستفید خواهد شد. در طول دوران این پروژه انکشافی 982 روز کاری برای کارگران ماهر و 5117 روز کاری برای کارگران غیر ماهر مصروفیت شغلی ایجاد میگردد.