راه اندازی روند تشریک تجارب بین دو شورای انکشافی توسعه و سازندگان

۱۹ جدی ۱۳۹۷ - دفتر ولایتی برنامه ملی میثاق شهروندی/اداره ارگان های محلی در شهر هرات روند تشریک تجارب بین دو شورای انکشافی سازندگان از ناحیه دوازدهم و شورای انکشافی توسعه از ناحیه سیزدهم شاروالی هرات برگزار نموده است.

این روند تشریک تجارب با اشتراک اعضای شورای انکشافی سازندگان به صفت مهمان و اعضای شورای انکشافی توسعه به صفت میزبان برگزار شده که هدف از راه اندازی این برنامه تبادل نظریات، تجربیات، ایجاد روابط بین شوراها، آشنائی با دست آوردهای یکدیگر و راه های حل مشکلات میباشد.

در این جلسه هر کدام از شوراها به شکل گروپی روی موضوعات ذیل بحث نموده که بعدا توسط روسای شوراها ارائه گردیده است.

  • شورای انکشافی تان هر چند وقت یکبار جلسه برگزار مینمایند؟
  • نحوه اداره جلسات چگونه بوده و تصمیمات برکدام اساس اتخاذ میگردد؟
  • تصمیمات گرفته شده در شورای انکشافی چگونه عملی شده و مردم محل از تصامیم چگونه آگاهی می یابند؟
  • سیستم اداری شورای  انکشافی تان چگونه میباشد؟
  • دست آوردهای مهم شورای انکشافی تان تا حال چی بوده و به مشکلات و شکایات مردم چگونه رسیدگی میشود؟