رضایت مردم

۸ دلو ۱۳۹۷ - از سوی برنامه ملی میثاق شهروندی کارهای پروژه شورای انکشافی شهرک ملنگ جان مربوط گذر اول ناحیه هشتم شهر جلال آباد تقریبا ۶۰ درصد تکمیل شده است که قیمت مجموعی این پروژه به ارزش (۶،۲) میلیون افغانی با 25 فیصد سهم مردم شامل کانکریت ریزی سرک ها به طول (۶۲۶) متر و حدود (۱۲۰۰) متر جویچه ها میباشد. دراین پروژه انکشافی به تعداد ۴۰ تن از کارگران شورای شهرک ملنگ جان مصروف کار اند که با تکمیل کار، حدود (۷۰۰) تن مردان و (۶۰۰) تن زنان این شورا به طور مستقیم و (۳۲۵۰) تن دیگر آن به طور غیر مستقیم مستفید خواهند شد. شورای انکشافی نامبرده که متشکل از ۲۱۵ خانواده میباشد، ۶۴ خانواده آن از جمله بیجا شده گان داخلی و ۵۳ خانواده های دیگر عودت کنند گان هستند که اکثریت کارگران به کار گماشته شده در پروژه از جمله همین خانواده ها اند. ساکنان پروژه مذکور از اینکه تمام کارهای پروژه را خودشان به پیش میبرند خیلی خرسند اند. به گفته باشنده گان این محل کمیته های فرعی نظارت و تدارکات این شورای انکشافی مستقیما کار پروژه ها را نظارت میکنند و این کمیته ها مواد مصرفی مورد نیاز پروژه را خودشان خریداری می نمایند که با این کار برای مسوولین برنامه ملی میثاق شهروندی از کیفیت پروژه ها اطمینان میدهند.