در شهر جلال آباد از طرف برنامه ملی میثاق شهروندی در محدوده 19 جریب زمین یک پارک تفریحی اعمار میگردد .

۲۶ جدی ۱۳۹۷ - کار  پروژه احیا و اعمار پارک تفریحی شوراهای مربوط ناحیه پنجم گذر سوم وچهارم شهر جلال آباد به طور رسمی آغاز گردیده است که در جریان آغاز کا رآن محترم عبدالباقی پوپل معین شاروالی ها، ریس عملیاتی برنامه ملی میثاق شهروندی عبدالباری احمدزی  ریاض الله درمل شاروال جلال آباد و به تعداد زیاد از باشنده گان ناحیه پنجم شهر جلال آباد اشتراک نموده بودند.

 پارک تفریحی ذکر شده از طرف شوراهای انکشافی دو گذر اعمار میگردد که مصارف کلی آن  21،5 میلیون افغانی میشود که از طرف دولت افغانستان در چوکات برنامه ملی میثاق شهروندی پرداخت میگردد. تمام کار ساختمانی این پارک که در مدت 9 ماه به پایه اکمال خواهد رسید، برای باشنده گان ناحیه 5 شهر جلال آباد سهولت های زیادی مانند جاهای خاص جهت تفریح و مطالعه، ساحه سبز، پیاده رو ها ، درختان سرسبز، دیوار احاطوی ، کفتریا ، برق ، وسایل بازی اطفال و غیره ایجاد می نماید.

با تکمیل این پروژه در ناحیه ذکر شده به تعداد 900 فامیل به طور مستقیم از آن مستفید میشوند و برای ده ها کاریگر به مدت 9 ماه زمینه کار مساعد میگردد.

ناگفته نباید گذاشت که قبل از این هم از طرف برنامه ملی میثاق شهروندی در 25 جریب زمین ناحیه متذکره کار اعمار پروژه پارک بزرگ تفریحی آغاز گردیده که در آن به ده ها تن از کارگران ماهر و غیر ماهر مصروف کار هستند.