تأثیر عملی برنامۀ ملی میثاق شهروندی بالای زنده گی مردم

بخاطر برداشتن گام های عملی درراستای تطبیق موفقانۀ برنامۀ ملی میثاق شهروندی، سلسلۀ آموزشهای دراز مدت وکوتاه مدت برنامه در ولایات مختلف کشور از جمله در چند ولسوالی ولایت پنجشیرراه اندازی شد که طی آن مسایلی چون معرفی برنامه وزمینه های تطبیق آن درعمل، بسیج سازی قریه ها ومحلات، تحلیل وضعیت اقتصادی و اجتماعی قریه ها، انتخابات وسایر مسایل مربوط به برنامۀ ملی میثاق شهروندی برای مردم محل از قریه های مختلف آموزش داده شد  تا باشد روش های  عملی تطبیق برنامه فراهم گردد.

درروشنی این آموزش ها که در قریۀ اولوک مربوط ولسوالی عنابۀ ولایت پنجشیر نیز صورت گرفت، مردم قریه برداشت ها و درس های ارزشمندی از آن آموختند که موجب رفاه مادی ومعنوی درزنده گی شان خواهد شد.

پس از اینکه همکاران بخش ارتقای ظرفیت برنامۀ ملی میثاق شهروندی،آموزش فعالیت های مربوط به تحلیل عواید و مصارف را انجام دادند ، توسط ابزار « کوزۀ سوراخ»  دقیقاً مصارف گزاف و کمرشکن برای مردم فقیر به تصویر کشیده شد.بنااً برای مردم، انگیزه یی به میان آمد تا بااستفاده از آموزه های مذکور ، عملاً با رواجهای کمرشکن ومصرفی مبارزه نمایند .

دراین رابطه ، استاد عبدالرب رئیس شورای انکشافی ویکی از متنفذین قریۀاولوک ابراز داشت:

«گرچه از قبل چنین یک انگیزه وجود داشت تا مصارف اضافی از میان مردم قریه برداشته شود، اما زمانیکه ضمن آموزش های برنامه ،  پلان انکشافی ترتیب شد با مطالعۀ ابزار تحلیل معیشت چون جنتری موسمی و کوزۀ سوراخ دانستیم که واقعاً این مصارف اگر به همین منوال ادامه یابد شیرازه های خانواده ها بیشتر از پیش سست می شود. زیرا یگانه عامل بدبختی مردم فقیر به خصوص و تمام مردم به طور عموم ، همین مصارف بیجای مربوط به رسم ورواج است که  شریعت هم آنرا اسراف دانسته وجازه نمیدهد . بنابرین یکی از فعالیت هایی که توسط خود مردم باید انجام شود،همانا کم کردن مصارف اضافی به خاطر کاهش فقر میباشد.»

ملا صاحب محمد یاسین ، یکی دیگراز بزرگان ومتنفذین قریه ، درحضور مردم ، تصمیم جمعی قریه را که با مشورۀ موی سفیدان درروشنی ابزار های تحلیل معیشت گرفته شده بود چنین اعلام کرد.:

«تصمیم مردم به این شد تا بسیاری از رواج های ناپسند از جمله شیرینی خوری که تقریباً (۱۰۰۰۰۰) افغانی، تخت جمعی (۳۰۰۰۰) افغانی، شاه سلامی (۳۰۰۰۰) افغانی، نوروزی (۲۵۰۰۰)افغانی و هردو عید قربان و عید فطر حدود (۶۰۰۰۰) افغانی مصرف برمیدارد ، با اتفاق آراء از میان برداشته شد. در ضمن مراسم مرده داری نیز که قبلاً شامل روز جنازه، روز سوم (فاتحه خوانی) چهل پوری و سالگرد مرده داری بود از بین برده شد تا از مصارف اضافی در قریه جلوگیری شود. »