زموږ سره اړیکه

  رسنیزه پلټنه

 د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت

              ایمیل:  b.musawer@ccnpp.org/ Info@ccnpp.org

             تلیفون: 0700660564 /0700156705

شکایت

 د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت

                ایمیل: grievance@ccnpp.org

              تلیفون: 0705552727 /0729077780

               

 د سیمه ییزه اورګانونو خپلواکه اداره

         ایمیل: urban.grievance.handling@ccnpp.org 

        تلیفون: 0777777817