د ولسي تړون ملي پروګرام او فرعي پروګرامونو په هکله اسناد

 

د ولسي تړون ملي پروګرام او د نورو فرعي پروګرامونو په هکله اسناد دلته تر لاسه کړئ.

Title Download
د ملي دسترخوان پروژې لپاره د شکایتونو ته د لاسرسي مېکانېزم لارښود Download